• Slajd 1
 • Slajd 3

„V Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników 2016”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w V Ogólnopolskich Mistrzostwach Mechaników.

2. Konkurs organizowany jest na zlecenie ExxonMobil Petroleum & Chemical bvba z siedzibą w  Antwerpii, (Belgia), Polderdijkweg, B 2030 Antwerpia („EMPC”).

3. Organizatorem Konkursu oraz przyrzekającym nagrody jest V8 Team Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Czarna Droga 1, 85-220 Bydgoszcz zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wydział KRS, pod numerem 0000203250. Współorganizatorem Konkursu są Międzynarodowe Targi Poznańskie ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań.

4. Konkurs polega na sprawdzeniu umiejętności i wiedzy. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych mechaników/elektromechaników w Polsce oraz promocja dobrych praktyk stosowanych w pracy ww. Grupy zawodowej.

5. Konkurs jest przeprowadzony na podstawie zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.

6. Konkurs jest podzielony na dwa etapy:

a) etap pierwszy („Eliminacje”) – 10. marca (czwartek) – strona internetowa www.mobil.pl – Eliminacje polegają na odpowiedzi na pytania („Test”) opublikowane na stronie www.mobil.pl.

b) etap drugi („Finał") odbędzie się 31. marca 2016 roku w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich i będzie towarzyszyć targom Motor Show 2016. Zadania finałowe będą podzielone na część teoretyczną oraz praktyczną.

7. Informacje na temat Konkursu, treść Regulaminu na podstawie którego będą prowadzone Eliminacje i Finał, będą udostępnione wszystkim na stronie internetowej konkursu.

8. Na pisemną prośbę osoby zainteresowanej udziałem w Konkursie lub na prośbę Uczestnika, Organizator może przesłać tekst niniejszego Regulaminu pocztą, pod warunkiem przesłania na adres: V8 Team Sp. z o.o. ul. Czarna Droga 1, 85-220 Bydgoszcz, zaadresowanej koperty zwrotnej z dopiskiem „Regulamin Mistrzostw Mechaników” wraz ze znaczkiem pocztowym.

II. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Uczestnikami Konkursu („Uczestnik”) mogą być uczniowie szkół technicznych oraz szkół zawodowych, którzy w roku szkolnym 2015/2016 kształcą się w zawodzie mechanika, elektromechanika, lub technika pojazdów samochodowych.

2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są:

a) pracownicy Organizatora, EMPC oraz ExxonMobil Poland Sp. z o.o. oraz członkowie ich najbliższych rodzin,

b) osoby współpracujące z Organizatorem lub EMPC przy organizacji niniejszego Konkursu.

3. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby, pozostające w stosunku przysposobienia.

4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

5. Zgłoszenia, które nie spełniły warunków określonych w Regulaminie nie będą brane pod uwagę.

6. Uczestnik Konkursu bierze udział w Konkursie osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę.

7. Organizator może dokonać weryfikacji prawa udziału Uczestnika w Konkursie. Uczestnik przed wzięciem udziału w Eliminacjach lub Finale może być poproszony o okazanie dokumentów poświadczających prawo udziału w Konkursie, w tym okazanie np. legitymacji uczniowskiej lub świadectwa.

III. WARUNKI KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy („Formularz”) dostępny na stronie internetowej Organizatora (www.mistrzostwamechanikow.pl) poprzez podanie:

a) imienia i nazwiska każdego z członków dwuosobowego Zespołu („Zespół”), nazwy Zespołu, swojego adresu zamieszkania (ulica, nr posesji, nr mieszkania, kod, miejscowość), numeru telefonu i adresu email, pełnej nazwy i adresu szkoły (ulica, numer budynku, kod pocztowy, miejscowość) oraz imienia i nazwiska wychowawcy lub pedagoga, który będzie opiekunem Zespołu.

b) zaakceptowanie Regulaminu Konkursu,

c) wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu. Osoba zgłaszająca udział w Konkursie może zgłosić wyłącznie swój Zespół.

2. Prawidłowo wypełniony Formularz zostanie przekazany w formie elektronicznej Organizatorowi.

3. Uczestnicy, którzy nie wypełnią poprawnie Formularza nie będą mogli wziąć udziału w Eliminacjach.

4. Podczas Eliminacji celem Zespołu jest rozwiązanie zadań opublikowanych na stronie internetowej www.mobil.pl, a następnie jak najszybsze odesłanie odpowiedzi Zespołu na adres elektroniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

5. Zespół podczas Eliminacji ma prawo do jednokrotnej próby rozwiązania Testu. Organizator przyjmuje odpowiedzi Zespołu wyłącznie w dniu ogłoszenia Testu. Wyniki innych prób nie będą brane pod uwagę przez Organizatora Konkursu.

6. Podczas rozwiązywania Testu Zespołowi zabrania się prowadzenia działań sprzecznych z zasadami fair play, takich jak w szczególności pomocy osób trzecich.

7. Organizator może wykluczyć Zespół z Konkursu, w przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 6 powyżej Regulaminu.

8. Wyniki Testu uzyskane przez Uczestników zostaną przekazane na adres mailowy podany w Formularzu. Dodatkowo, nazwy 30 najlepszych Zespołów zostaną opublikowane na stronie internetowej konkursu oraz stronie www.mobil.pl.

IV. ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU

1. Prawidłowy przebieg Konkursu nadzorować będą przedstawiciele Organizatora.

2. Rozstrzygnięcia Eliminacji dokona komisja złożona z przedstawicieli Organizatora („Komisja”). Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.

3. Finalistami Konkursu („Finaliści”) zostaje 30 Zespołów, które podczas Eliminacji uzyskały najwyższą ilość punktów.

4. Jeżeli kilka Zespołów uzyska taki sam wynik Testu, o zakwalifikowaniu się do Finału decydować będzie szybkość przesłania odpowiedzi pod adres elektroniczny wskazany w punkcie III, ustępie 4 Regulaminu.

5. Warunkiem uczestnictwa w Finale jest konieczność podpisania oświadczenia uczestnictwa przekazanego przez Organizatora.

6. W przypadku odmowy udziału w Finale, Organizator ma prawo wykluczyć Zespół i zaprosić do udziału kolejny Zespół Finałowy, uwzględniając wyniki uzyskane podczas Eliminacji.

V. NAGRODY

1. Nagrody główne w Konkursie ufundowała spółka ExxonMobil Petroleum &Chemicalbvba z siedziba w Antwerpii, Polderdijkweg, 2030 Antwerpia, Belgia.

2. Zespół, który zajmie I miejsce otrzyma nagrodę główną. Zespół, który zajmie w Finale II miejsce otrzymuje nagrodę („Nagroda I stopnia”). Zespół, który zajmie III miejsce w Finale otrzymuje również nagrodę („Nagroda II stopnia”).

3. Zespoły które zajmą I, II i III miejsce w Finale otrzymają Puchary i Dyplomy poświadczające sukces w Konkursie, organizowanym w ramach V Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników 2016.

4. Nagrodzie Głównej oraz Nagrodom I i II stopnia będzie przypisane świadczenie dodatkowe w wysokości 11,11% ich wartości.

5. Zespół startujący w Konkursie, któremu została przyznana w Nagroda, nie może przenieść praw do przyznanej mu Nagrody na osoby trzecie.

6. Uczestnik Konkursu, któremu została przyznana Nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu Nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

7. Zespół nie może dokonać wymiany przyznanej Nagrody na inną bądź na jej równowartość pieniężną.

VI. WYDANIE NAGRÓD

1. Wyniki Finału Konkursu podane zostaną na stronie internetowej www.mistrzostwamechanikow.pl i www.mobil.pl, poprzez zamieszczenie nazwy szkoły, nazwy Zespołu oraz imienia i pierwszej litery nazwiska każdego z Członków Zespołu chyba, że Uczestnik wyraził podczas wypełniania Formularza zgodę na publikację imienia i nazwiska.

2. Nagroda Główna oraz Nagrody I i II stopnia zostaną wręczone Uczestnikowi za potwierdzeniem odbioru przez przedstawiciela Organizatora bezpośrednio po zakończeniu Finału lub też wysłane pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany przez Uczestnika w Formularzu w terminie 10 dni roboczych od dnia ich przyznania.

3. Koszt dostarczenia nagród pokrywa Organizator.

VII. ZASADY OPODATKOWANIA

1. Przychód uzyskany z tytułu Nagrody Głównej, Nagrody I stopnia, Nagrody II stopnia uzyskanych w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10 % wartości nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., nr 51, poz. 307 ze zm.).

2. Płatnikiem podatku wymienionego w ust. 1 powyżej jest Organizator.

3. Wydanie nagrody nastąpi po pobraniu przez Organizatora podatku od zwycięzcy Konkursu. Organizator ma prawo potrącić kwotę należnego podatku zryczałtowanego z kwoty świadczenia dodatkowego, o którym mowa w pkt. V ust. 4 Regulaminu.

VIII. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników Konkursu na adres: V8 Team Sp. z o.o., ul. Czarna Droga 1, 85-220 Bydgoszcz. O zachowaniu terminu do składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje nie zawierające tych danych, nieczytelne lub złożone po terminie określonym w ust. 1 powyżej nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora Konkursu.

4. Organizator Konkursu rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.

5. Decyzje Organizatora Konkursu w przedmiocie reklamacji przekazywane będą osobie składającej reklamacje, w formie pisemnej na podany przez nią adres.

IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu, o których mowa w pkt. III ust. 1 będzie Organizator V8 Team sp. z o.o. ul. Czarna Droga 1 85-220 Bydgoszcz oraz MTP Poznań, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań..

2. Organizator powierzył ExxonMobil Petroleum & Chemical bvba z siedzibą w Antwerpii (Belgia), Polderdijkweg, B2030 Antwerpia („EMPC”) dla celów organizacji Konkursu przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu.

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny dla wzięcia udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania – w tym celu osoby powinny przesłać informację na adres V8 Team sp. z o.o. ul. Czarna Droga 1, 85-220 Bydgoszcz.

4. Dane osobowe Uczestników po zakończeniu Konkursu zostaną zniszczone, za wyjątkiem danych osobowych osób nagrodzonych, które będą zachowane dla celów rozliczeń podatkowych, chyba że Uczestnik wyrazi dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją kolejnych edycji Konkursu i/lub w celach marketingowych.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest jedyną podstawą określającą zasady Konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą dostępne na 3 dni przed ich obowiązywaniem na stronie internetowej konkursu oraz w siedzibie Organizatora. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu.

3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd.

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

5. Organizator Konkursu oraz EMPC nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

Polecamy również...

 • Mobil Delvac Strong Traker 2016
 • Motor Show 2017
 • Cooperatio

Nasi Partnerzy:

 • Mobil
 • TTM
 • MTP
 • Motor Show
 • V8 Team
 • motofaktor
 • LOG24.pl
 • Autotransport
 • Przewoznik
 • SERWIS Motoryzacyjny
 • Gazeta Transportowa
 • TSL biznes
 • TRUCK auto.pl
 • HYUNDAI
 • Construction Expert
 • etransport.pl
 • Autonaprawa
 • PISKP
 • Flota Auto Biznes
 • Polska Truck & Busines
 • SPD Dolny Śląsk
 • PSPD
 • WSMPS
 • kierowca.pl
 • Automobilklub Wielkopolski
 • BTA
 • LAKIERNIK
 • Mustang
 • Transport Manager
 • Forum Samochodowe.pl
 • American Cars Mania
 • Akademia Praktycznych Umiejętności
 • Osemka
 • NEO Tools
 • Precyzja Service
 • Autodata
 • Studio ERKA
 • VAN-Grabowski
 • Goodyear
 • BMW trends
 • VW Trends
 • Experymentarium
 • Akademia Transportu
 • Truck&Van
 • Automobil Klub
 • Automobil Klub
 • Łączyński
 • WT
 • Szkoła Jazdy
 • yanosik.pl
 • P2 Truck Parts
 • Gates
 • Master Truck
 • KRAMP
 • log4.pl
 • motopomocni.pl
 • emil
 • Na OSI
 • Warsztat blacharsko-lakierniczy
 • LKW WOLF
 • Motor Show Truck
 • Automoto Technika
 • MotoFocus.pl
 • warsztatowiec.info
 • auto moto Serwis
 • KPSPM
 • Oponeo
 • cromax
 • Anest
 • Airpress
 • Clean Car
 • ZF Friedrichshafen
 • Rupes
 • Acotec
 • unitrol
 • Mayvinci