Stowarzyszenie Elektryków Polskich Partnerem Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników

SEP

Tegoroczna edycja Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników zyskała nowego partnera – Stowarzyszenie Elektryków Polskich.


Stowarzyszenie Elektryków Polskich jest największą w Polsce pozarządową organizacją twórczą o charakterze naukowo-technicznym działającą na rzecz użyteczności społecznej i publicznej założoną w 1919 roku przez inżynierów – przedstawicieli przemysłu elektrotechnicznego. Stanowi dobrowolne zrzeszenie elektryków wszystkich specjalności oraz osób, których działalność zawodowa wiąże się szeroko rozumianą elektryką, a także osób prawnych zainteresowanych jego działalnością.


Zakres działalności SEP obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne.


Stowarzyszenie prowadzi działalność szkoleniową, egzaminacyjną, a także wydaje ekspertyzy, opinie techniczne i rekomendacje. Wartym podkreślenia elementem działalności SEP są szkolenia w zakresie uprawnień niezbędnych mechanikom do obsługi pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Uczestnicy szkoleń otrzymują certyfikat potwierdzający ich umiejętności w tym zakresie.


Również te kwestie pojawiają się w czasie Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników. Uczniowie szkół średnich biorący udział w Mistrzostwach w kategorii „iElektromobilni” zdobywają wiedzę dotyczącą nie tylko obsługi pojazdów elektrycznych i hybrydowych, ale także aspektów prawnych i uprawnień, jakie powinni zdobyć, by wykonywać ten zawód.


Cele Stowarzyszenia Elektryków Polskich to m.in:


  • propagowanie społecznie użytecznego wykorzystywania elektryczności dla wspomagania rozwoju gospodarczego kraju, inicjowanie i popieranie twórczości naukowej i technicznej we wszystkich dziedzinach elektryki i dziedzinach pokrewnych
  • popularyzowanie elektryki, jej historii i twórców – szczególnie polskich, działanie na rzecz gospodarki energetycznej w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania paliw i energii we wszystkich postaciach oraz eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, działanie na rzecz rozwoju systemów informatycznych i telekomunikacyjnych oraz społeczeństwa informacyjnego


Realizowane są one poprzez:


  • monitorowanie i rozpatrywanie zagadnień naukowo-technicznych, prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych
  • formułowanie wniosków i postulatów dotyczących szeroko rozumianej elektryki
  • publiczne wyrażanie opinii, współdziałanie z administracją rządową, samorządami i organizacjami zawodowymi oraz z władzami, instytucjami, organizacjami społecznymi, izbami i stowarzyszeniami – naukowymi, gospodarczymi, edukacyjnymi i oświatowymi, wykonywanie zadań zlecanych przez organa administracji publicznej, inicjowanie ustanawiania, uchylania oraz nowelizacji norm i przepisów z zakresu elektryki, wykonywanie i opiniowanie prac normalizacyjnych oraz prac z zakresu terminologii elektrycznej, prowadzenie działalności gospodarczej, w tym zwłaszcza: badanie jakości, ocena zgodności, udzielanie rekomendacji i referencji, rzeczoznawstwo, doradztwo
  • wydawanie publikacji i czasopism naukowo-technicznych