MM 2019 – Pasek

kontakt - mistrzostwa mechanikow
Slider
rejestracja-zamknieta

Regulamin kategoria: iElektromobilni

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w VIII Ogólnopolskich Mistrzostwach Mechaników 2019 w kategorii iElektromobilni.
 2. Konkurs organizowany jest przez V8 Team Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.
 3. Organizatorem Konkursu oraz przyrzekającym nagrody jest V8 Team Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Czarna Droga 1, 85-220 Bydgoszcz zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wydział KRS, pod numerem 0000203250. Współorganizatorem Konkursu są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp z o.o., ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań.
 4. Konkurs polega na sprawdzeniu umiejętności i wiedzy, a jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych mechaników/elektromechaników w Polsce oraz promocja dobrych praktyk stosowanych w pracy ww. Grupy zawodowej.
 5. Konkurs jest przeprowadzony na podstawie zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.
 6. Konkurs jest podzielony na dwa etapy:

  a) etap pierwszy („Eliminacje”) – 11. marca (poniedziałek) 2019 roku – na adresy email podane w formularzu zgłoszeniowym zostaną wysłane instrukcje dotyczące przebiegu eliminacji oraz login i hasło do testu.
  b) etap drugi („Finał”) odbędzie się 29. marca 2019 roku w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich i będzie towarzyszyć targom Poznań Motor Show 2019. Zadania finałowe będą podzielone na część teoretyczną oraz praktyczną.

 7. Informacje na temat Konkursu, treść Regulaminu na podstawie którego będą prowadzone Eliminacje i Finał, będą udostępnione wszystkim na stronie internetowej konkursu.
 8. Na pisemną prośbę osoby zainteresowanej udziałem w Konkursie lub na prośbę Uczestnika, Organizator może przesłać tekst niniejszego Regulaminu pocztą, pod warunkiem przesłania na adres: V8 Team Sp. z o.o. ul. Czarna Droga 1, 85-220 Bydgoszcz, zaadresowanej koperty zwrotnej z dopiskiem „Regulamin Mistrzostw Mechaników” wraz ze znaczkiem pocztowym.

II. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. Uczestnikami Konkursu („Uczestnik”) mogą być uczniowie szkół technicznych oraz szkół zawodowych, którzy w roku szkolnym 2018/2019 kształcą się m. in. w zawodzie mechanika, elektromechanika, technika pojazdów samochodowych lub w innym profilu samochodowym.
 2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są:

  a) pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin,
  b) osoby współpracujące z Organizatorem przy organizacji niniejszego Konkursu.

 3. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby, pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 5. Zgłoszenia, które nie spełniły warunków określonych w Regulaminie nie będą brane pod uwagę.
 6. Uczestnik Konkursu bierze udział w Konkursie osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę.
 7. Organizator może dokonać weryfikacji prawa udziału Uczestnika w Konkursie. Uczestnik przed wzięciem udziału w Eliminacjach lub Finale może być poproszony o okazanie dokumentów poświadczających prawo udziału w Konkursie, w tym okazanie np. legitymacji uczniowskiej lub świadectwa.

III. WARUNKI KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy („Formularz”) dostępny na stronie internetowej Organizatora (www.mistrzostwamechanikow.pl) poprzez podanie:

  a) imienia i nazwiska każdego z członków dwuosobowego Zespołu („Zespół”), nazwy Zespołu, miejscowości zamieszkania, numeru telefonu i adresu e-mail, pełnej nazwy i adresu szkoły (ulica, numer budynku, kod pocztowy, miejscowość) oraz imienia i nazwiska wychowawcy lub pedagoga, który będzie opiekunem Zespołu.
  b) zaakceptowanie Regulaminu Konkursu,
  c) wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu. Osoba zgłaszająca udział w Konkursie może zgłosić wyłącznie swój Zespół.

 2. Prawidłowo wypełniony Formularz zostanie przekazany w formie elektronicznej Organizatorowi.
 3. Uczestnicy, którzy nie wypełnią poprawnie Formularza nie będą mogli wziąć udziału w Eliminacjach.
 4. Podczas Eliminacji celem Zespołu jest rozwiązanie zadań po zalogowaniu się do testu.
 5. Zespół podczas Eliminacji ma prawo do jednokrotnej próby rozwiązania Testu. Organizator przyjmuje odpowiedzi Zespołu wyłącznie w dniu ogłoszenia Testu do godziny 15:00. Wyniki innych prób nie będą brane pod uwagę przez Organizatora Konkursu.
 6. Podczas rozwiązywania Testu Zespołowi zabrania się prowadzenia działań sprzecznych z zasadami fair play, takich jak w szczególności pomocy osób trzecich.
 7. Organizator może wykluczyć Zespół z Konkursu, w przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 6 powyżej Regulaminu.
 8. Nazwy 20 najlepszych Zespołów zostaną opublikowane na stronie internetowej konkursu www.mistrzostwamechanikow.pl.

IV. ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU

 1. Prawidłowy przebieg Konkursu nadzorować będą przedstawiciele Organizatora.
 2. Rozstrzygnięcia Eliminacji dokona komisja złożona z przedstawicieli Organizatora („Komisja”). Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.
 3. Finalistami Konkursu („Finaliści”) zostaje 20 Zespołów, które podczas Eliminacji uzyskały najwyższą ilość punktów.
 4. Jeżeli kilka Zespołów uzyska taki sam wynik Testu, o zakwalifikowaniu się do Finału decydować będzie szybkość rozwiązania testu.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Finale jest konieczność podpisania oświadczenia uczestnictwa przekazanego przez Organizatora.
 6. W przypadku odmowy udziału w Finale, Organizator ma prawo wykluczyć Zespół i zaprosić do udziału kolejny Zespół Finałowy, uwzględniając wyniki uzyskane podczas Eliminacji.

V. NAGRODY

 1. Nagrody ufundują Sponsorzy.
 2. Zespół, który zajmie I miejsce otrzyma nagrodę główną („Nagroda Główna”). Zespół, który zajmie w Finale II miejsce otrzymuje nagrodę („Nagroda I stopnia”). Zespół, który zajmie III miejsce w Finale otrzymuje również nagrodę („Nagroda II stopnia”).
 3. Zespoły które zajmą I, II i III miejsce w Finale otrzymają Puchary i Dyplomy poświadczające sukces w Konkursie, organizowanym w ramach VIII Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników 2019 w kategorii iElektromobilni.
 4. Każdy uczestnik Konkursu otrzyma Dyplom poświadczający udział w Konkursie.
 5. Zespół startujący w Konkursie, któremu została przyznana w Nagroda, nie może przenieść praw do przyznanej mu Nagrody na osoby trzecie.
 6. Uczestnik Konkursu, któremu została przyznana Nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu Nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 7. Zespół nie może dokonać wymiany przyznanej Nagrody na inną bądź na jej równowartość pieniężną.
 8. Nagrody dla Zespołów, które zajmą I, II i III miejsce w Finale są przewidziane również ze strony innych partnerów Konkursu w kategorii iElektromobilni.

VI. WYDANIE NAGRÓD

 1. Wyniki Finału Konkursu podane zostaną na stronie internetowej www.mistrzostwamechanikow.pl, poprzez zamieszczenie nazwy szkoły, nazwy Zespołu oraz imienia i nazwiska każdego z Członków Zespołu chyba, że Uczestnik wyraził podczas wypełniania Formularza zgodę na publikację imienia i nazwiska.
 2. Nagroda Główna oraz Nagrody I i II stopnia zostaną wręczone Uczestnikowi za potwierdzeniem odbioru przez przedstawiciela Organizatora bezpośrednio po zakończeniu Finału lub też wysłane pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany przez Uczestnika w Formularzu w terminie 10 dni roboczych od dnia ich przyznania.
 3. Koszt dostarczenia nagród pokrywająSponsorzy.

VII. ZASADY OPODATKOWANIA

 1. Przychód uzyskany z tytułu Nagrody Głównej, Nagrody I stopnia, Nagrody II stopnia uzyskanych w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10 % wartości nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., nr 51, poz. 307 ze zm.).
 2. Płatnikiem podatku wymienionego w ust. 1 powyżej sąSponsorzy.
 3. Wydanie nagrody nastąpi po pobraniu przez Organizatora podatku od zwycięzcy Konkursu. Organizator ma prawo potrącić kwotę należnego podatku zryczałtowanego z kwoty świadczenia dodatkowego, o którym mowa w pkt. V ust. 5 Regulaminu.

VIII. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników Konkursu na adres: V8 Team Sp. z o.o., ul. Czarna Droga 1, 85-220 Bydgoszcz. O zachowaniu terminu do składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje nie zawierające tych danych, nieczytelne lub złożone po terminie określonym w ust. 1 powyżej nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora Konkursu.
 4. Organizator Konkursu rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
 5. Decyzje Organizatora Konkursu w przedmiocie reklamacji przekazywane będą osobie składającej reklamacje, w formie pisemnej na podany przez nią adres.

IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu, o których mowa w pkt. III ust. 1 będzie Organizator V8 Team sp. z o.o. ul. Czarna Droga 1 85-220 Bydgoszcz oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań.
 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny dla wzięcia udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania – w tym celu osoby powinny przesłać informację na adres V8 Team sp. z o.o. ul. Czarna Droga 1, 85-220 Bydgoszcz.
 3. Dane osobowe Uczestników po zakończeniu Konkursu zostaną zniszczone, za wyjątkiem danych osobowych osób nagrodzonych, które będą zachowane dla celów rozliczeń podatkowych, chyba że Uczestnik wyrazi dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją kolejnych edycji Konkursu i/lub w celach marketingowych.
 4. Dane osobowe takie jak imię i nazwisko wszystkich finalistów zostaną opublikowane na oficjalnej stronie internetowej www.mistrzostwamechanikow.pl oraz stronach internetowych oficjalnych partnerów Konkursu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedyną podstawą określającą zasady Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą dostępne na 3 dni przed ich obowiązywaniem na stronie internetowej konkursu oraz w siedzibie Organizatora. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu.
 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

 

KONTAKT ORGANIZATOR ZAWODÓW
V8 Team sp. z o.o.
ul. Czarna Droga 1
85-220 Bydgoszcz
+48 52 322 64 84
+48 603 888 111
+48 603 523 888