MM 2019 – Pasek

Slider

Regulamin kategoria: Młody Mechanik Maszyn Rolniczych

I. DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady organizacji oraz warunki uczestnictwa w Konkursie,
 2. Konkurs–V8 Team Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Czarna Droga 1, 85-220 Bydgoszcz zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wydział KRS, pod numerem 0000203250. Współorganizatorem Konkursu są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań,
 3. Konkurs – niniejszy konkurs IX Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników 2020, kategoria Młody Mechanik Maszyn Rolniczych,
 4. Strona Internetowa – strona prowadzona pod adresem mistrzostwamechanikow.pl,
 5. Formularz zgłoszeniowy – formularz umieszczony na Stronie Internetowej (Przycisk „Zapisy na Konkurs” umieszczony na stronie głównej, a następnie wybranie kategorii „Młody Mechanik Maszyn Rolniczych”) za pośrednictwem którego następuje zgłoszenie do Konkursu,
 6. Uczestnik osoba spełniająca wszystkie warunki określone w Regulaminie, która przystąpiła do Konkursu poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego, zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego warunki,
 7. Czas Trwania Konkursu – okres od dnia 8 stycznia 2020 roku (rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu) do dnia 27 marca 2020 roku (Finał),
 8. Finał – drugi etap Konkursu, podczas którego spośród Uczestników zostaną wyłonione osoby, które otrzymają nagrody. Finał odbędzie się w dniu 27 marca 2020 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
 9. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 10. Zespół – dwóch Uczestników, którzy wspólnie biorą udział w Eliminacjach i w Finale,
 11. Test – zestaw pytań, zadań sprawdzających wiedzę Uczestników, który Uczestnicy są zobowiązani rozwiązań w trakcie Eliminacji.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w IX Ogólnopolskich Mistrzostwach Mechaników 2020 w kategorii Młody Mechanik Maszyn Rolniczych.
 2. Organizator jest przyrzekającym Nagrody w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.
 3. Konkurs polega na sprawdzeniu umiejętności i wiedzy Uczestników, a jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych mechaników/elektromechaników w Polsce oraz promocja dobrych praktyk stosowanych w pracy ww. grupy
 4. Konkurs jest przeprowadzony na podstawie zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.
 5. Konkurs jest podzielony na dwa etapy:
 6. a) etap pierwszy („Eliminacje”) – 6. marca (piątek) 2020 roku – na adresy email podane w formularzu zgłoszeniowym zostaną wysłane instrukcje dotyczące przebiegu eliminacji.
  b) Finał odbędzie się 27 marca 2020 roku w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich i będzie towarzyszyć targom Poznań Motor Show 2020. Zadania finałowe będą podzielone na część teoretyczną oraz praktyczną.
 7. Informacje na temat Konkursu oraz treść Regulaminu, będą udostępnione na Stronie Internetowej.
 8. Na pisemną prośbę osoby zainteresowanej udziałem w Konkursie lub na prośbę Uczestnika, Organizator może przesłać tekst niniejszego Regulaminu pocztą, pod warunkiem przesłania na adres: V8 Team Sp. z o.o. ul. Czarna Droga 1, 85-220 Bydgoszcz, zaadresowanej koperty zwrotnej z dopiskiem „Regulamin Mistrzostw Mechaników” wraz ze znaczkiem pocztowym.
 9. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny, jak również bezpłatny – Uczestnik nie musi dokonywać jakichkolwiek płatności na rzecz Organizatora z tego tytułu.

 

III. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie dowolnych szkół technicznych oraz szkół zawodowych, zlokalizowanych na terenie Rzeczpospolitej polskiej, którzy w roku szkolnym 2019/2020 kształcą się w zawodzie mechanika, elektromechanika, lub technika pojazdów samochodowych.
 2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są:
 3. pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin,
 4. osoby (w tym podmioty trzecie) współpracujące z Organizatorem lub przy organizacji niniejszego Konkursu.
 5. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby, pozostające w stosunku przysposobienia.
 6. Przez pracowników rozumie się także osoby, z którymi nawiązany został stosunek cywilnoprawny na podstawie jakiejkolwiek umowy cywilnoprawnej.
 7. W przypadku Uczestników, którzy w momencie przystąpienia do Konkursu są niepełnoletni, udział w Konkursie jest możliwy w przypadku wyrażenia zgody na ich udział w Konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych przez rodziców lub prawnych opiekunów.
 8. Zgłoszenia, które nie spełniły warunków określonych w Regulaminie nie będą brane pod uwagę.
 9. Uczestnik Konkursu bierze udział w Konkursie osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę.
 10. Organizator może dokonać weryfikacji prawa udziału Uczestnika w Konkursie w trakcie Trwania Konkursu. Uczestnik przed wzięciem udziału w Eliminacjach lub Finale może być poproszony o okazanie dokumentów poświadczających prawo udziału w Konkursie, w tym okazanie np. legitymacji uczniowskiej lub świadectwa.

 

IV. WARUNKI KONKURSU

 1. Aby przystąpić do Konkursu Uczestnik powinien wypełnić Formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Internetowej Organizatora poprzez podanie:
  1. imienia i nazwiska każdego z członków dwuosobowego Zespołu („Zespół”), nazwy Zespołu, swojego adresu zamieszkania (ulica, nr posesji, nr mieszkania, kod, miejscowość), numeru telefonu i adresu e-mail, pełnej nazwy i adresu szkoły (ulica, numer budynku, kod pocztowy, miejscowość) oraz imienia i nazwiska wychowawcy lub pedagoga, który będzie opiekunem Zespołu,
  2. wskazania nazwy Zespołu,
  3. zaakceptowanie Regulaminu Konkursu,
  4. wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych odrębnie przez każdego Uczestnika oraz wychowawcy lub pedagoga w celu przeprowadzenia Konkursu. Osoba zgłaszająca udział w Konkursie może zgłosić wyłącznie swój Zespół.
 2. Prawidłowo wypełniony Formularz zostanie przekazany w formie elektronicznej Organizatorowi, który dokona jego weryfikacji.
 3. Niepełnoletni Uczestnicy zobowiązani są uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie.
 4. Uczestnicy z Zespołu, którzy nie wypełnią poprawnie Formularza i nie wyrażą zgody na przetwarzanie ich danych osobowych, nie będą mogli wziąć udziału w Eliminacjach a dalej w Finale.
 5. Eliminacje polegają na wypełnieniu przez Zespołu jest uruchomienie testu oraz rozwiązanie zadań opublikowanych w dniu 6 marca 2020 roku godzinie 12:30. Test dostępny będzie w zakładce pod nazwą „Test eliminacyjny 2020 Młody Mechanik Maszyn Rolniczych” na Stronie Internetowej.
 6. Podczas Eliminacji celem Zespołu jest uruchomienie testu oraz rozwiązanie zadań opublikowanych w dniu 6 marca 2020 roku godzinie 12:30. Test dostępny będzie w zakładce pod nazwą „Test eliminacyjny 2020 Młody Mechanik Maszyn Rolniczych” na Stronie Internetowej.
 7. Zespół podczas Eliminacji ma prawo do jednokrotnej próby rozwiązania Testu. Organizator przyjmuje odpowiedzi Zespołu wyłącznie w dniu ogłoszenia Testu do godziny 13:00. Wyniki innych prób nie będą brane pod uwagę przez Organizatora Konkursu.
 8. Podczas rozwiązywania Testu Zespołowi zabrania się prowadzenia działań sprzecznych z zasadami fair play, takich jak w szczególności pomocy osób trzecich.
 9. Organizator może wykluczyć Zespół z Konkursu, w przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 6 powyżej Regulaminu.
 10. Wyniki Testu uzyskane przez Uczestników zostaną przekazane na adres mailowy podany w Formularzu zgłoszeniowym. Dodatkowo, nazwy 20 najlepszych Zespołów zostaną opublikowane na Stronie Internetowej oraz stronie mistrzostwamechanikow.pl.

 

V. ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU

 1. Prawidłowy przebieg Konkursu nadzorować będą przedstawiciele Organizatora.
 2. Rozstrzygnięcia Eliminacji dokona komisja złożona z przedstawicieli Organizatora („Komisja”). Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.
 3. Finalistami Konkursu („Finaliści”) zostaje 20 Zespołów, które podczas Eliminacji uzyskały najwyższą ilość punktów za rozwiązanie Testu.
 4. Jeżeli kilka Zespołów uzyska taki sam wynik Testu, o zakwalifikowaniu się do Finału decydować będzie szybkość rozwiązania testu.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Finale jest konieczność podpisania oświadczenia uczestnictwa przekazanego przez Organizatora. Oświadczenie należy podpisać na wzorze przesłanym przez Organizatora na adres e-mail wskazany przez Uczestnika.
 6. W przypadku odmowy udziału w Finale, Organizator ma prawo wykluczyć Zespół i zaprosić do udziału kolejny Zespół Finałowy, uwzględniając wyniki uzyskane podczas Eliminacji.

 

VI. FINAŁ

 1. Finał odbędzie się w dniu 27 marca 2020 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu.
 2. Każdy Finalista otrzyma od Organizatora o dokładnym miejscu i czasie Finału.
 3. Finał polega na wykonaniu zadań przygotowanych przez partnerów Organizatora:
  1. Testu teoretycznego złożonego z pytań zamkniętych
  2. Zadań praktycznych, których jakość wykonania oceniana będzie przez partnerów Organizatora w skali 1-10 oraz, jeśli tego wymaga zadanie, zostanie zmierzony czas wykonania. Wynik zostaje przekazany Organizatorowi.
 4. O zwycięstwie w Mistrzostwach decyduje suma zdobytych punktów w poszczególnych konkurencjach. W przypadku uzyskania identycznej sumy punktów przez zespoły, decyduje sumaryczny czas wykonania wszystkich zadań.

 

VII. NAGRODY

 1. Zespół, który zajmie I miejsce otrzyma nagrodę główną („Nagroda Główna”). Zespół, który zajmie w Finale II miejsce otrzymuje nagrodę („Nagroda I stopnia”). Zespół, który zajmie III miejsce w Finale otrzymuje również nagrodę („Nagroda II stopnia”). Nagrody będą przyznawane przez partnerów Organizatora. Informacja o Nagrodach zostanie przekazana Uczestnikom w trakcie trwania Konkursu.
 2. Zespoły które zajmą I, II i III miejsce w Finale otrzymają Puchary i Dyplomy poświadczające sukces w Konkursie, organizowanym w ramach IX Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników 2020.
 3. Każdy uczestnik Konkursu otrzyma Dyplom poświadczający udział w Konkursie.
 4. Nagrodzie Głównej oraz Nagrodom I i II stopnia będzie przypisane świadczenie dodatkowe w wysokości 11,11% ich wartości.
 5. Zespół startujący w Konkursie, któremu została przyznana w Nagroda, nie może przenieść praw do przyznanej mu Nagrody na osoby trzecie.
 6. Zespół uczestniczący wKonkursie, któremu została przyznana Nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu Nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 7. Zespół nie może dokonać wymiany przyznanej Nagrody na inną bądź na jej równowartość pieniężną.
 8. Nagrody dla Zespołów, które zajmą I, II i III miejsce w Finale są przewidziane również ze strony innych partnerów Konkursu w kategorii Młody Mechanik Maszyn Rolniczych.

 

VIII. WYDANIE NAGRÓD

 1. Wyniki Finału Konkursu podane zostaną na Stronie Internetowej www.mistrzostwamechanikow.pl, poprzez zamieszczenie nazwy szkoły, nazwy Zespołu oraz imienia i nazwiska każdego z Członków Zespołu.
 2. Nagroda Główna oraz Nagrody I i II stopnia zostaną wręczone Uczestnikowi za potwierdzeniem odbioru przez przedstawiciela Organizatora bezpośrednio po zakończeniu Finału lub też wysłane pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany przez Uczestnika w Formularzu w terminie 10 dni roboczych od dnia ich przyznania.
 3. Koszt dostarczenia nagród pokrywa partner Organizatora wręczający nagrodę.

 

IX. ZASADY OPODATKOWANIA

 1. Przychód uzyskany z tytułu Nagrody Głównej, Nagrody I stopnia, Nagrody II stopnia uzyskanych w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10 % wartości nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., nr 51, poz. 307 ze zm.).
 2. Płatnikiem podatku wymienionego w ust. 1 powyżej jest Organizator.
 3. Wydanie nagrody nastąpi po pobraniu przez Organizatora podatku od zwycięzcy Konkursu. Organizator ma prawo potrącić kwotę należnego podatku zryczałtowanego z kwoty świadczenia dodatkowego, o którym mowa w pkt. V ust. 5 Regulaminu.

 

X. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników Konkursu na adres: V8 Team Sp. z o.o., ul. Czarna Droga 1, 85-220 Bydgoszcz. O zachowaniu terminu do składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje nie zawierające tych danych, nieczytelne lub złożone po terminie określonym w ust. 1 powyżej nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora Konkursu.
 4. Organizator Konkursu rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
 5. Decyzje Organizatora Konkursu w przedmiocie reklamacji przekazywane będą osobie składającej reklamacje, w formie pisemnej na podany przez nią adres.

 

XI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu, o których mowa w pkt. III ust. 1 będzie Organizator V8 Team sp. z o.o. ul. Czarna Droga 1 85-220 Bydgoszcz oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań.
 2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z organizacją Konkursu znajduje się w Zasadach przetwarzania danych osobowych, dostępnych na Stronie Internetowej.
 3. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedyną podstawą określającą zasady Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą dostępne na 3 dni przed ich obowiązywaniem na Stronie Internetowej Konkursu oraz w siedzibie Organizatora. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu.
 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 6. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez przesłanie pisemnego pod rygorem nieważności oświadczenia na adres Organizatora. Rezygnacja następuje z datą otrzymania ww. oświadczenia przez Organizatora. Jeżeli jeden z Uczestników należących do Zespołu zrezygnuje z udziału w Konkursie, możliwe jest jego zastąpienie przez osobę wskazaną przez Opiekuna Zespołu, wyłącznie w wyjątkowych przypadkach, jeżeli Organizator wyrazi uprzednią zgodę. Po zaakceptowaniu uczestnictwa nowego Uczestnika przez Organizatora, Uczestnik zobowiązany jest przesłać wymagane zgody do Organizatora.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem, w tym Uczestników, którzy posługują się nieprawdziwymi danymi osobowymi, jak również nie spełniają warunków określonych w Regulaminie.
zapisy akademia młodego mechanika