Regulamin Kategorii Młody Mechanik Motocyklowy

I. DEFINICJE


1. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady organizacji oraz warunki uczestnictwa w Wydarzeniu,
2. Organizator – V8 Team Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Czarna Droga 1, 85-220 Bydgoszcz zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wydział KRS, pod numerem 0000203250. Współorganizatorem Wydarzenia są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań,
3. Wydarzenie – niniejsze wydarzenie XI Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników 2022, kategoria Młody Mechanik Motocyklowy,
4. Strona Internetowa – strona prowadzona pod adresem mistrzostwamechanikow.pl,
5. Platforma edukacyjna – aplikacja dostępna pod adresem https://akademiamlodegomechanika.pl,
6. Uczestnik – osoba spełniająca wszystkie warunki określone w Regulaminie, która przystąpiła do Wydarzenia poprzez zgłoszeniowego zapis na wydarzenie „Młody Mechanik Motocyklowy” na Platformie edukacyjnej, zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego warunki,
7. Opiekun – nauczyciel, który nadzoruje udział Zespołu w Wydarzeniu
8. Czas Trwania Wydarzenia – okres od dnia 10 lutego 2022 roku (rozpoczęcie zapisów do Wydarzenia) do 10 kwietnia 2022 roku (Finał),
9. Finał – drugi etap Wydarzenia, podczas którego spośród Uczestników zostaną wyłonione osoby, które otrzymają nagrody. Finał odbędzie się 7-10 kwietnia podczas Poznań Motor Show roku w formule stacjonarnej lub online. Dokładna data oraz formuła Finału kategorii Młody Mechanik Motocyklowy ustalona zostanie do 31 marca 2022 roku i zależna będzie od ograniczeń związanych z COVID-19.
10. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
11. Zespół – dwóch Uczestników, którzy pod nadzorem Opiekuna, biorą udział w Eliminacjach, Półfinale i w Finale,
12. Test – zestaw pytań, zadań sprawdzających wiedzę Uczestników, który Uczestnicy są zobowiązani rozwiązań w trakcie Półfinału.


II. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w XI Ogólnopolskich Mistrzostwach Mechaników 2022 w kategorii Młody Mechanik Motocyklowy.
2. Organizator jest przyrzekającym Nagrody w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.
3. Wydarzenie polega na sprawdzeniu umiejętności i wiedzy Uczestników, a jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych mechaników/elektromechaników w Polsce oraz promocja dobrych praktyk stosowanych w pracy ww. grupy.
4. Wydarzenie jest przeprowadzony na podstawie zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.
5. Wydarzenie jest podzielony na trzy etapy:
a. Etap pierwszy („Eliminacje szkolne”) – w każdej szkole następuje wybór Zespołów, które wezmą udział w drugim etapie
b. Etap drugi („Półfinały”) – 25 marca (piątek) 2022 o godzinie 12:00, który odbędzie się na Platformie edukacyjnej.
c. Finał odbędzie się 7-10 kwietnia w formule stacjonarnej lub online podczas Poznań Motor Show. Dokładna data oraz formuła Finału ustalona zostanie do 31 marca 2022 roku i zależna będzie od ograniczeń związanych z COVID-19.
6. Informacje na temat Wydarzenia oraz treść Regulaminu, będą udostępnione na Stronie Internetowej.
7. Na pisemną prośbę osoby zainteresowanej udziałem w Wydarzeniu lub na prośbę Uczestnika, Organizator może przesłać tekst niniejszego Regulaminu pocztą, pod warunkiem przesłania na adres: V8 Team Sp. z o.o. ul. Czarna Droga 1, 85-220 Bydgoszcz, zaadresowanej koperty zwrotnej z dopiskiem „Regulamin Mistrzostw Mechaników” wraz ze znaczkiem pocztowym.
8. Udział w Wydarzeniu jest całkowicie dobrowolny, jak również bezpłatny – Uczestnik nie musi dokonywać jakichkolwiek płatności na rzecz Organizatora z tego tytułu.


III. UCZESTNICTWO W WYDARZENIU


1. Uczestnikami Wydarzenia mogą być uczniowie dowolnych szkół technicznych oraz szkół zawodowych, zlokalizowanych na terenie Rzeczpospolitej polskiej, którzy w roku szkolnym 2021/2022 kształcą się w zawodzie mechanika, elektromechanika, lub technika pojazdów samochodowych.
2. Z uczestnictwa w Wydarzenia wyłączeni są:
a. pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin,
b. osoby (w tym podmioty trzecie) współpracujące z Organizatorem przy organizacji niniejszego Wydarzenia.
3. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby, pozostające w stosunku przysposobienia.
4. Przez pracowników rozumie się także osoby, z którymi nawiązany został stosunek cywilnoprawny na podstawie jakiejkolwiek umowy cywilnoprawnej.
5. W przypadku Uczestników, którzy w momencie przystąpienia do Wydarzenia są niepełnoletni, udział w Wydarzeniu jest możliwy w przypadku wyrażenia zgody na ich udział w Wydarzeniu oraz przetwarzanie danych osobowych przez rodziców lub prawnych opiekunów.
6. Zgłoszenia, które nie spełniły warunków określonych w Regulaminie nie będą brane pod uwagę.
7. Uczestnik Wydarzenia bierze udział w Wydarzeniu osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę.
8. Organizator może dokonać weryfikacji prawa udziału Uczestnika w Wydarzeniu w trakcie Trwania Wydarzenia. Uczestnik przed wzięciem udziału w Półfinale lub Finale może być poproszony o okazanie dokumentów poświadczających prawo udziału w Wydarzeniu, w tym okazanie np. legitymacji uczniowskiej lub świadectwa.


IV. WARUNKI WYDARZENIA


1. Aby przystąpić do Wydarzenia Uczestnik powinien:
a. Założyć konto na Platformie edukacyjnej
b. Wypełnić:
i. Dane uczestnika imię, nazwisko, datę urodzenia, województwo, kod pocztowy, miejscowość zamieszkania oraz numer telefonu
ii. Dane szkoły: województwo, miejscowość, nazwę szkoły oraz profil, na który uczestnik uczęszcza
iii. Wybrać co najmniej jedno zainteresowanie z listy
iv. Wybrać co najmniej jeden plan na przyszłość z listy
c. Zapisać się do wydarzenia „Młody Mechanik Motocyklowy” na Platformie edukacyjnej:
i. Wejść do wydarzenia „Młody Mechanik Motocyklowy”,
ii. Utworzyć nowy Zespół lub zaakceptować zaproszenie do Zespołu.
2. Niepełnoletni Uczestnicy zobowiązani są uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Wydarzeniu.
3. Uczestnicy z Zespołu, którzy nie uzupełnią wymaganych danych osobowych, nie będą mogli wziąć udziału w Półfinale, a dalej w Finale.
4. Półfinał polega na wypełnieniu przez Zespół Testu dostępnego na Platformie edukacyjnej.
5. Podczas Półfinału celem Zespołu jest uruchomienie testu na Platformie edukacyjnej oraz rozwiązanie zadań opublikowanych w dniu 25 marca 2022 roku o godzinie 12:00.
6. Zespół podczas Półfinału ma prawo do jednokrotnej próby rozwiązania Testu. Organizator przyjmuje odpowiedzi Zespołu wyłącznie w dniu ogłoszenia Testu do godziny 13:30. Wyniki innych prób nie będą brane pod uwagę przez Organizatora Wydarzenia.
7. Podczas rozwiązywania Testu Zespołowi zabrania się prowadzenia działań sprzecznych z zasadami fair play, takich jak w szczególności pomocy osób trzecich.
8. Organizator może wykluczyć Zespół z Wydarzenia, w przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 6 powyżej Regulaminu.
9. Wyniki Testu uzyskane przez Uczestników zostaną przekazane na adres mailowy podany w Formularzu zgłoszeniowym. Dodatkowo, nazwy najlepszych Zespołów zostaną opublikowane na Stronie Internetowej.


V. ROZSTRZYGNIĘCIE WYDARZENIA


1. Prawidłowy przebieg Wydarzenia nadzorować będą przedstawiciele Organizatora.
2. Rozstrzygnięcia Półfinału dokona komisja złożona z przedstawicieli Organizatora („Komisja”). Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.
3. Finalistami Wydarzenia („Finaliści”) zostaje 21 Zespołów:
a. 20 Zespołów, które podczas Półfinału uzyskały najwyższą ilość punktów za rozwiązanie Testu,
b. 1 Zespół, który w ramach wydarzenia „Moje NEO Tools” 25 marca 2022 uzyskał największą ilość punktów za rozwiązanie testu.
4. Jeżeli kilka Zespołów uzyska taki sam wynik Testu, o zakwalifikowaniu się do Finału decydować będzie szybkość rozwiązania testu.
5. Warunkiem uczestnictwa w Finale jest konieczność podpisania oświadczenia uczestnictwa przekazanego przez Organizatora. Oświadczenie należy podpisać na wzorze przesłanym przez Organizatora na adres e-mail wskazany przez Uczestnika.
6. W przypadku odmowy udziału w Finale, Organizator ma prawo wykluczyć Zespół i zaprosić do udziału kolejny Zespół Finałowy, uwzględniając wyniki uzyskane podczas Półfinału.


VI. FINAŁ


1. Finał odbędzie się 7-10 kwietnia 2022 roku podczas Poznań Motor Show w formule stacjonarnej lub online. Dokładna data oraz formuła Finału kategorii ustalona zostanie do 31 marca 2022 roku i zależna będzie od ograniczeń związanych z COVID-19.
2. Każdy Finalista otrzyma od Organizatora informację o dokładnym miejscu i czasie Finału.
3. Finał polega na wykonaniu zadań przygotowanych przez partnerów Organizatora. Dokładna forma zadań ustalona zostanie do 31 marca 2022 roku i zależna będzie od ograniczeń związanych z COVID-19.
4. O zwycięstwie w Mistrzostwach decyduje suma zdobytych punktów w poszczególnych konkurencjach. W przypadku uzyskania identycznej sumy punktów przez zespoły, decyduje sumaryczny czas wykonania wszystkich zadań.


VII. WYDANIE NAGRÓD


1. Wyniki Finału Wydarzenia podane zostaną na Stronie Internetowej www.mistrzostwamechanikow.pl, poprzez zamieszczenie nazwy szkoły, nazwy Zespołu oraz imienia i nazwiska każdego z Członków Zespołu.
2. Nagroda Główna oraz Nagrody I i II stopnia zostaną wręczone Uczestnikowi za potwierdzeniem odbioru przez przedstawiciela Organizatora bezpośrednio po zakończeniu Finału lub też wysłane pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany przez Uczestnika w Formularzu w terminie 10 dni roboczych od dnia ich przyznania.
3. Koszt dostarczenia nagród pokrywa partner Organizatora wręczający nagrodę.


VIII. ZASADY OPODATKOWANIA


1. Przychód uzyskany z tytułu Nagrody Głównej, Nagrody I stopnia, Nagrody II stopnia uzyskanych w ramach Wydarzenia podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10 % wartości nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., nr 51, poz. 307 ze zm.).
2. Płatnikiem podatku wymienionego w ust. 1 powyżej jest Organizator.
3. Wydanie nagrody nastąpi po pobraniu przez Organizatora podatku od zwycięzcy Wydarzenia. Organizator ma prawo potrącić kwotę należnego podatku zryczałtowanego z kwoty świadczenia dodatkowego, o którym mowa w pkt. V ust. 5 Regulaminu.


IX. TRYB SKŁADANIA REKLAMACJI


1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Wydarzenia, Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Wydarzenia oraz w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników Wydarzenia na adres: V8 Team Sp. z o.o., ul. Czarna Droga 1, 85-220 Bydgoszcz. O zachowaniu terminu do składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje nie zawierające tych danych, nieczytelne lub złożone po terminie określonym w ust. 1 powyżej nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora Wydarzenia.
4. Organizator Wydarzenia rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
5. Decyzje Organizatora Wydarzenia w przedmiocie reklamacji przekazywane będą osobie składającej reklamacje, w formie pisemnej na podany przez nią adres.