DO FINAŁU
MISTRZOSTW MECHANIKÓW
30/03 - 02/04/2023
POZNAŃ MOTOR SHOW

Regulamin naboru na staż
w Zespole Mechaników Kuby Przygońskiego

§1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady naboru i odbywania stażu w Zespole Mechaników Kuby Przygońskiego,
 2. Organizator – spółka V8 Team Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Czarna Droga 1, 85-220 Bydgoszcz zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wydział KRS, pod numerem 0000203250,
 3. Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników/Mistrzostwa – Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników 2023, których organizatorem jest spółka V8 Team Sp. z o.o., które odbywają się na Międzynarodowych Targach Poznańskich w Poznaniu, w oparciu o regulamin dostępny na stronie internetowej, zakładka „Regulaminy”,
 4. Sponsor – ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-323 Kraków, przy ul. Opolskiej 114, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000102722, której kapitał zakładowy wynosi 75.093.000 PLN, nr NIP: 6751190702, REGON: 351492391, BDO: 000026343
 5. Uczestnik – osoba uczestnicząca w Mistrzostwach Mechaników, w kategorii Młody Mechanik spełniająca wymagania przewidziane w Regulaminie Mistrzostw,
 6. Stażysta – Uczestnik, który spełnił wymagania określone w niniejszym Regulaminie i zakwalifikował się do odbycia Stażu w Zespole Mechaników Kuby Przygońskiego,
 7. Staż – umowa o Staż zawarta pomiędzy Stażystą a Zespołem Mechaników Kuby Przygońskiego, stanowiący nagrodę specjalną XII Ogólnopolskich Mistrzostwach Mechaników w kategorii Młody Mechanik, o którą mogą ubiegać się wszyscy Uczestnicy Mistrzostw,
 8. Strona Internetowa – strona internetowa prowadzona pod adresem https://mistrzostwamechanikow.pl,
 9. Stypendium – wsparcie finansowe udzielane Stażyście przez Sponsora na zasadach określonych w Regulaminie i umowie o Staż.

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i odbycia Stażu w Zespole Mechaników Kuby Przygońskiego.
 2. Szczegóły dotyczące odbycia stażu w Zespole Mechaników Kuby Przygońskiego zostaną określone ze Stażystą i spisane w formie umowy o Staż.
 3. Informacje na temat naboru na Staż oraz treść Regulaminu, będą udostępnione na Stronie Internetowej.
 4. Na pisemną prośbę osoby zainteresowanej lub na prośbę Uczestnika, Organizator może przesłać tekst niniejszego Regulaminu pocztą, pod warunkiem przesłania na adres: V8 Team Sp. z o.o. ul. Czarna Droga 1, 85-220 Bydgoszcz, zaadresowanej koperty zwrotnej z dopiskiem „Regulamin staż w Zespole Mechaników Kuby Przygońskiego” wraz ze znaczkiem pocztowym.

§ 3 Zasady otrzymania nagrody specjalnej

 1. Możliwość odbycia Stażu stanowi nagrodę specjalną XII Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników, o którą mogą ubiegać się wszyscy Uczestnicy Mistrzostw w kategorii Młody Mechanik.
 2. Opisana w ust. 1 nagroda może zostać przyznana jednemu z Uczestników, przy czym nie jest wymagane aby Uczestnik dokonywał jakiegokolwiek zgłoszenia czy rejestracji w celu otrzymania zaproszenia do odbycia Stażu. Ogłoszenie Kandydata na Stażystę będzie miało miejsce podczas finałów XII Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników w kategorii Młody Mechanik.
 3. Spośród wszystkich Uczestników Mistrzostw w kategorii Młody Mechanik, Komisja dokona wyboru jednego kandydata na Stażystę, który zostanie zaproszony do odbycia Stażu. Wybór kandydata dokonany zostanie na podstawie zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.
 4. Kandydat na Stażystę powinien spełniać następujące wymagania:

a) posiadać ponadprzeciętną teoretyczną wiedzę z zakresu mechaniki samochodowej, technologii napraw oraz budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych,
b) wyróżniać się  odpowiedzialnością, dokładnością i rzetelnością,
c) wyróżniać się  postawą zorientowaną na rozwój,
d) wykazywać ponadprzeciętne zamiłowanie do motosportu.

 1. Kandydat na Stażystę powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz z zasadami przetwarzania danych osobowych w związku z uczestnictwem w Mistrzostwach.
 2. Kandydat na Stażystę zostanie wybrany przez Komisję, w której skład wchodzi Kuba Przygoński oraz przedstawiciele Zespołu Mechaników Kuby Przygońskiego. Komisja dokona wyboru kandydata na Stażystę spośród Uczestników Mistrzostw w kategorii Młody Mechanik.
 3. Zaproszenie do odbycia Stażu otrzyma Uczestnik, który w ocenie Komisji najlepiej spełni wymagania określone w ust. 4 powyżej.
 4. W celu wyboru kandydata na Stażystę, Komisja może prowadzić rozmowy z Uczestnikami.
 5. W przypadku wyboru przez Komisję osoby, która nie wyrazi chęci odbycia Stażu, Komisja na podstawie kryteriów określonych w ust. 4 dokona wyboru kolejnego kandydata.

§ 4 Zasady ogólne Stażu

 1. Kandydat na Stażystę wybrany przez Komisję będzie miał możliwość odbycia 1 (jedno) miesięcznego stażu w Zespole Mechaników Kuby Przygońskiego, który będzie miał miejsce w warsztacie Kuby Przygońskiego w Warszawie oraz ewentualnie innych miejscach ustalonych w umowie o Staż.
 2. Termin odbycia stażu zostanie indywidualnie ustalony ze Stażystą.
 3. Staż jest bezpłatny, co oznacza że Stażysta nie otrzyma żadnego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem par 5.
 4. Stażysta przez czas odbycia Stażu zostanie objęty ubezpieczeniem NNW, którego koszt zostanie pokryty przez Organizatora.
 5. Staż będzie odbywać się w oparciu o program Stażu przygotowany przez Zespół Mechaników Kuby Przygońskiego.
 6. Podczas stażu, Stażysta będzie miał możliwość wzięcia udziału w następujących czynnościach:

a) diagnoza i weryfikacja usterek pojazdów,
b) dokonywanie przeglądów podzespołów oraz prowadzenie spraw naprawczych,
c) udział w projektach budowy nowych samochodów rajdowych,
d) udział w projektach odbudowy samochodów po zawodach i rajdach,
e) serwis opon.

 1. Staż będzie odbywać się na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Stażystą a V8 Team Sp. z o.o. ul. Czarna Droga 1, 85-220 Bydgoszcz, w której zostaną określone wszelkie szczegóły dotyczące odbycia Stażu w tym prawa i obowiązki stron.
 2. Realizacja Stażu będzie możliwa pod warunkiem podpisania umowy o Staż i przekazania przez Stażystę wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do zawarcia umowy o Staż. Dotyczy to w szczególności uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego, jeżeli jest to wymagane na podstawie określonych przepisów.
 3. Po odbyciu Stażu, Stażysta nabędzie nowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe niezbędne do przygotowania do samodzielnego wykonywania pracy na stanowisku mechanika pojazdów samochodowych oraz  umiejętność właściwej organizacji pracy i wykorzystania czasu pracy. Po odbyciu stażu Stażysta otrzyma referencje od Zespołu Mechaników Kuby Przygońskiego.
 4. Organizator i Sponsor nie ponoszą odpowiedzialności odszkodowawczej za następstwa czynności realizowanych przez stażystę w trakcie odbywania stażu.

§ 5 Stypendium

 1. W celu zapewnienia Stażyście pokrycia kosztów zakwaterowania i diety w związku z odbyciem Stażu w warsztacie Zespołu Mechaników Kuby Przygońskiego w Warszawie.
 2. Stypendium jest fundowane przez Sponsora i wynosi maksymalnie 3.870 zł zł (trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych).
 3. W ramach Stypendium Stażyście przysługuje dieta na pokrycie kosztów wyżywienia w okresie trwania Stażu, której wysokość wynosi 45 zł, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167 z późn. zm.). Dieta na wyżywienie zostanie pokryta z kosztów Stypendium. Kwota stypendium może zostać również wykorzystana na pokrycie kosztów zakwaterowania, dojazdów do miejsca odbycia Stażu oraz wyżywienia zgodnie z ust 4 poniżej.
 4. Kwota Stypendium zostanie przekazana na rachunek bankowy Stażysty przez Organizatora po podpisaniu umowy o Staż.
 5. W przypadku wyczerpania kwoty Stypendium wskazanej w ust. 1 tj, jeżeli koszty diety, zakwaterowania, wyżywienia lub dojazdów w trakcie odbycia Stażu będą wyższe niż kwota 3.870 zł (trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych). Stażyście nie przysługuje zwrot kosztów przewyższających wartość udzielonego Stypendium.
 6. W przypadku nieodbycia Stażu zgodnie z zawartą umową z przyczyn leżących po stronie Stażysty, Stażysta zobowiązany jest zwrócić otrzymane Stypendium.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Prawo do interpretacji i zmiany zapisów niniejszego Regulaminu pozostaje wyłącznie w gestii Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy szczególności Kodeksu cywilnego.
 3. W zakresie Reklamacji zastosowanie znajdują zapisy Regulaminów Mistrzostw Mechaników, znajdujące się na Stronie Internetowej.

Kategorie Mistrzostw Mechaników

AKCJE SPECJALNE

 • V8 Team sp. z.o.o.

 • ul. Czarna Droga 1
 • 85-220 Bydgoszcz
 • NIP 5540308537
 • REGON 002481430
 • Kontakt

 • biuro@v8team.pl
 • 52 322 64 84
 • 603 888 111
 • 603 523 888
 • 788 857 180

Aktualności kategorie

Najnowsze galerie

Najnowsze filmy