Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

strony internetowej www.mistrzoswamechanikow.pl oraz www.akademiamlodegomechanika.pl

 

Niniejsza polityka prywatności odnosi się do strony internetowej www.mistrzostwamechnikow.com („Strona Internetowa”), akademiamlodegomechanika.pl (“Portal”) oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do organizatora Ogólnopolskich Mistrzostw Mechników dostępnych na stronie internetowej – spółki V8 Team sp. z o.o.

Z uwagi na realizację przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), poniżej przedstawiono informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników Strony internetowej.

 

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka V8 Team sp. z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Czarna Droga 1, 85-220 Bydgoszcz. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu email: biuro@v8team.pl.

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych w osobie Mateusza Durajewskiego. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować do Inspektora Danych Osobowych na adres siedziby spółki V8 Team sp. z o.o., Bydgoszcz 85-220, Czarna Droga 1 lub na adres e-mail: iod@v8team.pl.

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 1. komunikacji z użytkownikami strony internetowej, którzy komunikują się z Administratorem w udostępniony na tej stronie internetowej sposób, w tym za pośrednictwem formularza kontaktowego (podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda tj. przepis art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

 2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, nałożonego na niego przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności prawa podatkowego (podstawę prawną przetwarzania danych stanowi przepis art. 6 ust 1 lit c) RODO);

 3. w celu wykonania analityki, czyli tworzenia zestawień, analiz, statystyk oraz raportów na potrzeby wewnętrzne, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawę prawną przetwarzania danych stanowi przepis art. 6 ust 1 lit f) RODO).

 

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe będą przekazywane podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne i udostępniającym narzędzia informacyjne, podmiotom świadczącym usługi serwisowe, podmiotom obsługującym i utrzymującym sieć informatyczną, agencjom marketingowym i reklamowym, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi audytowe, konsultacyjne i doradcze, a także innym administratorom danych osobowych działającym we własnym imieniu, w szczególności: podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

Okres przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe, będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń oraz przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności prawa podatkowego, które nakładają na Administratora określone prawem obowiązki.

 

Cofnięcie zgody

Udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdej chwili cofnięta. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a gdy dane te były przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie są już niezbędne do wskazanego celu, prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo żądania ograniczenia przetwarzania tych danych również, gdy kwestionuje Pan/Pani ich prawidłowość. W określonych prawem przypadkach, przysługuje Panu/Pani prawo do przeniesienia danych osobowych.

 

Prawo do wniesienia sprzeciwu

W przypadku przetwarzania danych osobowych opartych na lub prawnie uzasadnionym interesie Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ma Pan/ Pani prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, na podstawie przepisu art. 21 RODO. Zgodnie z tym, Administrator nie będzie mógł przetwarzać Pana/Pani danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Prawo do wniesienia skargi

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

POLITYKA COOKIES

Niniejsza polityka Cookies odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do organizatora – firmy V8 Team sp. z o.o.

 

Co to są pliki cookies?

Pliki cookies są to dane informatyczne (niewielkie pliki tekstowe) zapisywane i przechowywane przez przeglądarkę internetową na Twoim urządzeniu. Pliki cookies spełniają wiele różnych funkcji, takich jak możliwość zapamiętywania Twoich preferencji, poprawę jakości korzystania ze strony internetowej oraz pomoc w oferowaniu najlepszych produktów.

 

Korzystamy z dwóch rodzajów plików cookies:

sesyjnych – plików tymczasowych, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu zamknięcia strony internetowej;

stałych – plików, które pozostają na Twoim urządzeniu po zamknięciu przeglądarki internetowej przez wskazane poniżej okresy. 

Wchodząc na nasze strony internetowe automatycznie instalowane są tylko pliki cookies niezbędne. Do zainstalowania plików analitycznych lub marketingowych potrzebujemy Twojej dobrowolnej, uprzedniej zgody. W dowolnym momencie możesz zmienić swoje preferencje plików cookies zmieniając ustawienia wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje ww. zakresie znajdziesz na poniżej wskazanych stronach internetowych: 

 

Ustawienia preferencji plików cookies:

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych  znajdują się w Polityce Prwatności. 

 

Cel i podstawa prawna: Twoje dane przetwarzamy w celu prowadzenia strony internetowej, a także w celach marketingowych co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania danych osobowych: Uzależniony jest od rodzaju pliku cookies za pośrednictwem, którego zebraliśmy Twoje dane osobowe, przy czym okres ten ulegnie skróceniu jeżeli wycofasz zgodę na korzystanie z danego rodzaju plików cookies lub zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Odbiorcy danych osobowych: Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom pliku cookies wskazanym w tabelach poniżej (Google,Facebook). 

Uprawnienia: Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Przekazywanie danych do państwa trzecich (tzn. spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego):

Informacje zbierane za pośrednictwem plików cookies instalowanych przez Google mogą być przekazywane do serwerów znajdujących się w USA, gdzie są następnie przechowywane. Przekazanie danych osobowych do USA zostało zabezpieczone przez odpowiednie standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską

Kategorie Mistrzostw Mechaników

AKCJE SPECJALNE

FINAŁ | WYNIKI | kategoria: Młody Mechanik

Młody Mechanik Młody Mechanik 2023 finał/wyniki w formacie PDF: link

FINAŁ | WYNIKI | kategoria: Młody Mechanik Maszyn Rolniczych

Młody Mechanik Maszyn Rolniczych Młody Mechanik Maszyn Rolniczych 2023 finał/wyniki w formacie PDF: link

FINAŁ | WYNIKI | kategoria: Młody Mechanik Motocyklowy

Młody Mechanik Motocyklowy Młody Mechanik Maszyn Motocyklowy 2023 finał/wyniki w formacie PDF: link

FINAŁ | WYNIKI | kategoria: Elektromobilni

Elektromobilni ELEKTROMOBILNI 2023 finał/wyniki w formacie PDF: link

FINAŁ | WYNIKI | kategoria: Młody Mechanik Pojazdów Ciężarowych

Młody Mechanik Pojazdow Ciezarowych Młody Mechanik Pojazdów Ciężarowych 2023 finał/wyniki w formacie PDF: link

FINAŁ | WYNIKI | kategoria: Młody Lakiernik

Młody Lakiernik Młody Lakiernik 2023 finał/wyniki w formacie PDF: link

FINAŁ | WYNIKI | kategoria: Mechanik Zawodowy

Mechanik Zawodowy Mechanik Zawodowy 2023 finał/wyniki w formacie PDF: link
 • Organizatorzy

 • Patronat honorowy

 • Patronat honorowy

 • Patronat honorowy

 • Partner Strategiczny

 • Partner Edukacyjny

 • Partnerzy

 • Partnerzy

 • Partnerzy

 • Partnerzy

 • Partnerzy

 • Partnerzy

 • Partnerzy

 • Partnerzy

 • V8 Team sp. z.o.o.

 • ul. Czarna Droga 1
 • 85-220 Bydgoszcz
 • NIP 5540308537
 • REGON 002481430

Aktualności kategorie

Najnowsze galerie

Najnowsze filmy