Regulamin kategoria: Mechanik Zawodowy

I. DEFINICJE


1. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady organizacji oraz warunki uczestnictwa w Wydarzeniu,
2. Organizator – V8 Team Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Czarna Droga 1, 85-220 Bydgoszcz zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wydział KRS, pod numerem 0000203250. Współorganizatorem Wydarzenia są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań,
3. Wydarzenie – niniejsze wydarzenie XI Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników 2022, kategoria Mechanik Zawodowy,
4. Strona Internetowa – strona prowadzona pod adresem mistrzostwamechanikow.pl,
5. Platforma edukacyjna – aplikacja dostępna pod adresem https://akademiamlodegomechanika.pl,
6. Uczestnik – osoba spełniająca wszystkie warunki określone w Regulaminie, która przystąpiła do Wydarzenia poprzez zgłoszeniowego zapis na wydarzenie „Mechanik Zawodowy” na Platformie edukacyjnej, zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego warunki,
7. Czas Trwania Wydarzenia – okres od dnia 10 lutego 2022 roku (rozpoczęcie zapisów do Wydarzenia) do 10 kwietnia 2022 roku (Finał),
8. Finał – drugi etap Wydarzenia, podczas którego spośród Uczestników zostaną wyłonione osoby, które otrzymają nagrody. Finał odbędzie się 7-10 kwietnia podczas Poznań Motor Show roku w formule stacjonarnej lub online. Dokładna data oraz formuła Finału kategorii Mechanik Zawodowy ustalona zostanie do 31 marca 2022 roku i zależna będzie od ograniczeń związanych z COVID-19.
9. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
10. Test – zestaw pytań, zadań sprawdzających wiedzę Uczestników, który Uczestnicy są zobowiązani rozwiązań w trakcie Półfinału.


II. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w XI Ogólnopolskich Mistrzostwach Mechaników 2022 w kategorii Mechanik Zawodowy.
2. Organizator jest przyrzekającym Nagrody w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.
3. Wydarzenie polega na sprawdzeniu umiejętności i wiedzy Uczestników, a jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych mechaników/elektromechaników w Polsce oraz promocja dobrych praktyk stosowanych w pracy ww. grupy.
4. Wydarzenie jest przeprowadzony na podstawie zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.
5. Wydarzenie jest podzielony na dwa etapy:
a. Etap drugi („Półfinały”) – 25 marca (piątek) 2022 o godzinie 12:00, który odbędzie się na Platformie edukacyjnej.
b. Finał odbędzie się 7-10 kwietnia w formule stacjonarnej lub online podczas Poznań Motor Show. Dokładna data oraz formuła Finału ustalona zostanie do 31 marca 2022 roku i zależna będzie od ograniczeń związanych z COVID-19.
6. Informacje na temat Wydarzenia oraz treść Regulaminu, będą udostępnione na Stronie Internetowej.
7. Na pisemną prośbę osoby zainteresowanej udziałem w Wydarzeniu lub na prośbę Uczestnika, Organizator może przesłać tekst niniejszego Regulaminu pocztą, pod warunkiem przesłania na adres: V8 Team Sp. z o.o. ul. Czarna Droga 1, 85-220 Bydgoszcz, zaadresowanej koperty zwrotnej z dopiskiem „Regulamin Mistrzostw Mechaników” wraz ze znaczkiem pocztowym.
8. Udział w Wydarzeniu jest całkowicie dobrowolny, jak również bezpłatny – Uczestnik nie musi dokonywać jakichkolwiek płatności na rzecz Organizatora z tego tytułu.


III. UCZESTNICTWO W WYDARZENIU


1. Uczestnikami Wydarzenia mogą być uczniowie dowolnych szkół technicznych oraz szkół zawodowych, zlokalizowanych na terenie Rzeczpospolitej polskiej, którzy w roku szkolnym 2021/2022 kształcą się w zawodzie mechanika, elektromechanika, lub technika pojazdów samochodowych.
2. Z uczestnictwa w Wydarzenia wyłączeni są:
a. pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin,
b. osoby (w tym podmioty trzecie) współpracujące z Organizatorem przy organizacji niniejszego Wydarzenia.
3. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby, pozostające w stosunku przysposobienia.
4. Przez pracowników rozumie się także osoby, z którymi nawiązany został stosunek cywilnoprawny na podstawie jakiejkolwiek umowy cywilnoprawnej.
5. W przypadku Uczestników, którzy w momencie przystąpienia do Wydarzenia są niepełnoletni, udział w Wydarzeniu jest możliwy w przypadku wyrażenia zgody na ich udział w Wydarzeniu oraz przetwarzanie danych osobowych przez rodziców lub prawnych opiekunów.
6. Zgłoszenia, które nie spełniły warunków określonych w Regulaminie nie będą brane pod uwagę.
7. Uczestnik Wydarzenia bierze udział w Wydarzeniu osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę.
8. Organizator może dokonać weryfikacji prawa udziału Uczestnika w Wydarzeniu w trakcie Trwania Wydarzenia. Uczestnik przed wzięciem udziału w Półfinale lub Finale może być poproszony o okazanie dokumentów poświadczających prawo udziału w Wydarzeniu, w tym okazanie np. legitymacji uczniowskiej lub świadectwa.


IV. WARUNKI WYDARZENIA


1. Aby przystąpić do Wydarzenia Uczestnik powinien:
a. Założyć konto na Platformie edukacyjnej
b. Wypełnić:
i. Dane uczestnika imię, nazwisko, datę urodzenia, województwo, kod pocztowy, miejscowość zamieszkania oraz numer telefonu
ii. Dane szkoły: województwo, miejscowość, nazwę szkoły oraz profil, na który uczestnik uczęszcza
iii. Wybrać co najmniej jedno zainteresowanie z listy
iv. Wybrać co najmniej jeden plan na przyszłość z listy
c. Zapisać się do wydarzenia „Mechanik Zawodowy” na Platformie edukacyjnej:
i. Wejść do wydarzenia „Mechanik Zawodowy”,
ii. Kliknąć przycisk „Zapisz się”.
2. Niepełnoletni Uczestnicy zobowiązani są uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Wydarzeniu.
3. Uczestnicy, którzy nie uzupełnią wymaganych danych osobowych, nie będą mogli wziąć udziału w Półfinale, a dalej w Finale.
4. Półfinał polega na wypełnieniu przez Uczestnika Testu dostępnego na Platformie edukacyjnej.
5. Podczas Półfinału celem Uczestnika jest uruchomienie testu na Platformie edukacyjnej oraz rozwiązanie zadań opublikowanych w dniu 25 marca 2022 roku o godzinie 12:00.
6. Uczestnik podczas Półfinału ma prawo do jednokrotnej próby rozwiązania Testu. Organizator przyjmuje odpowiedzi Uczestników wyłącznie w dniu ogłoszenia Testu do godziny 13:30. Wyniki innych prób nie będą brane pod uwagę przez Organizatora Wydarzenia.
7. Podczas rozwiązywania Testu Uczestnikowi zabrania się prowadzenia działań sprzecznych z zasadami fair play, takich jak w szczególności pomocy osób trzecich.
8. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Wydarzenia, w przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 6 powyżej Regulaminu.
9. Wyniki Testu uzyskane przez Uczestników zostaną przekazane na adres mailowy podany w Formularzu zgłoszeniowym. Dodatkowo, imiona i nazwiska najlepszych Uczestników zostaną opublikowane na Stronie Internetowej.


V. ROZSTRZYGNIĘCIE WYDARZENIA


1. Prawidłowy przebieg Wydarzenia nadzorować będą przedstawiciele Organizatora.
2. Rozstrzygnięcia Półfinału dokona komisja złożona z przedstawicieli Organizatora („Komisja”). Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.
3. Finalistami Wydarzenia („Finaliści”) zostaje 33 Uczestników:
a. 30 Uczestników, którzy podczas Półfinału uzyskały najwyższą ilość punktów za rozwiązanie Testu,
b. 1 Uczestnik, który podczas wydarzenia „PLATINUM CARD” 25 marca 2022 uzyskał największą ilość punktów za rozwiązanie testu,
c. 1 Uczestnik, który podczas wydarzenia „Akcja Filtracja” 25 marca 2022 uzyskał największą ilość punktów za rozwiązanie testu,
d. 1 Uczestnik, który podczas wydarzenia „Moje NEO Tools” 25 marca 2022 uzyskał największą ilość punktów za rozwiązanie testu.
4. Jeżeli kilku Uczestników uzyska taki sam wynik Testu, o zakwalifikowaniu się do Finału decydować będzie szybkość rozwiązania testu.
5. Warunkiem uczestnictwa w Finale jest konieczność podpisania oświadczenia uczestnictwa przekazanego przez Organizatora. Oświadczenie należy podpisać na wzorze przesłanym przez Organizatora na adres e-mail wskazany przez Uczestnika.
6. W przypadku odmowy udziału w Finale, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika i zaprosić do udziału kolejnego Uczestnika Finałowego, uwzględniając wyniki uzyskane podczas Półfinału.


VI. FINAŁ


1. Finał odbędzie się 7-10 kwietnia 2022 roku podczas Poznań Motor Show w formule stacjonarnej lub online. Dokładna data oraz formuła Finału kategorii ustalona zostanie do 31 marca 2022 roku i zależna będzie od ograniczeń związanych z COVID-19.
2. Każdy Finalista otrzyma od Organizatora informację o dokładnym miejscu i czasie Finału.
3. Finał polega na wykonaniu zadań przygotowanych przez partnerów Organizatora. Dokładna forma zadań ustalona zostanie do 31 marca 2022 roku i zależna będzie od ograniczeń związanych z COVID-19.
4. O zwycięstwie w Mistrzostwach decyduje suma zdobytych punktów w poszczególnych konkurencjach. W przypadku uzyskania identycznej sumy punktów przez Uczestników, decyduje sumaryczny czas wykonania wszystkich zadań.


VII. WYDANIE NAGRÓD


1. Wyniki Finału Wydarzenia podane zostaną na Stronie Internetowej www.mistrzostwamechanikow.pl, poprzez zamieszczenie imienia i nazwiska Uczestników Finału.
2. Nagroda Główna oraz Nagrody I i II stopnia zostaną wręczone Uczestnikowi za potwierdzeniem odbioru przez przedstawiciela Organizatora bezpośrednio po zakończeniu Finału lub też wysłane pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany przez Uczestnika w Formularzu w terminie 10 dni roboczych od dnia ich przyznania.
3. Koszt dostarczenia nagród pokrywa partner Organizatora wręczający nagrodę.


VIII. ZASADY OPODATKOWANIA


1. Przychód uzyskany z tytułu Nagrody Głównej, Nagrody I stopnia, Nagrody II stopnia uzyskanych w ramach Wydarzenia podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10 % wartości nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., nr 51, poz. 307 ze zm.).
2. Płatnikiem podatku wymienionego w ust. 1 powyżej jest Organizator.
3. Wydanie nagrody nastąpi po pobraniu przez Organizatora podatku od zwycięzcy Wydarzenia. Organizator ma prawo potrącić kwotę należnego podatku zryczałtowanego z kwoty świadczenia dodatkowego, o którym mowa w pkt. V ust. 5 Regulaminu.


IX. TRYB SKŁADANIA REKLAMACJI


1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Wydarzenia, Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Wydarzenia oraz w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników Wydarzenia na adres: V8 Team Sp. z o.o., ul. Czarna Droga 1, 85-220 Bydgoszcz. O zachowaniu terminu do składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje nie zawierające tych danych, nieczytelne lub złożone po terminie określonym w ust. 1 powyżej nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora Wydarzenia.
4. Organizator Wydarzenia rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
5. Decyzje Organizatora Wydarzenia w przedmiocie reklamacji przekazywane będą osobie składającej reklamacje, w formie pisemnej na podany przez nią adres.