DO FINAŁU MISTRZOSTW POZOSTAŁO
30.03.-02.04.2023 / POZNAŃ MOTOR SHOW

Regulamin Kategoria: Młody Mechanik

§1 Definicje

 1. Regulamin – określa zasady organizacji oraz warunki uczestnictwa w kategorii, w kategorii tematycznej “Młody Mechanik” w ramach XII Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników / Mistrzostw Mechaników,

 2. Zespół – co najmniej dwóch Uczestników, którzy mogą do rejestracji wymagać Opiekuna,

 

§2 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część regulaminu Mistrzostw Mechaników regulującą zasady i warunki uczestnictwa w Wydarzeniach dotyczących kategorii tematycznej “Młody Mechanik”, zwanej również “Kategorią Młodego Mechanika”.

 2. Aby wziąć udział w Wydarzeniach Kategorii Młodego Mechanika należy spełnić warunki określone w regulaminie Mistrzostw Mechaników.

 3. Zasady ogólne dotyczące udziału w Mistrzostwach Mechaników oraz zapisu na Wydarzenia zostały przedstawione w §3 i §4 regulaminu Mistrzostw Mechaników.

 

§3 Wymagania szczegółowe

 1. Wydarzenia w ramach Kategorii Młodego Mechanika odbywają się w jednej kategorii wiekowej zgodnie z definicją regulaminu Mistrzostw Mechaników:

  1. Szkoły Ponadpodstawowe

 2. Półfinały oraz Finały Kategorii Młodego Mechanika odbywają się zgodnie z ogólnym harmonogramem Mistrzostw Mechaników.

 3. Do półfinałów Mistrzostw Mechaników może przystąpić dowolna liczba Uczestników z każdej szkoły/placówki oświatowej.

 4. Do półfinałów Mistrzostw Mechaników Uczestnicy z pierwszej i drugiej kategorii wiekowej (szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe) przystępują w Zespołach dwuosobowych wraz z opiekunem, natomiast Uczestnicy z trzeciej kategorii wiekowej (studenci) przystępują osobno – Zespół (w rozumieniu platformy) tworzy w tym przypadku jedna osoba.

 5. Uczestnicy mogą przystąpić do Mistrzostw Mechaników wyłącznie w ramach swojej kategorii wiekowej. 

 6. Aby przystąpić do Półfinałów należy posiadać sprawne urządzenie informatyczne z dostępem do internetu i aktualną przeglądarką internetową.

 7. Do Finałów w drugiej kategorii wiekowej (szkoły ponadpodstawowe) przechodzi 30 najlepszych Zespołów.

 8. Aby wziąć udział w Finale Mistrzostw Mechaników trzeba posiadać konto w Platformie – na takich samych zasadach jak w trakcie Półfinałów, z tym wyjątkiem, że Zespoły na Finały przypisywane są przez obsługę Mistrzostw.

 9. Na Finały Mistrzostw Mechaników konto Uczestnika/ów z Zespołu musi być w pełni aktywne, a Uczestnik/cy muszą mieć ze sobą dane logowania do Platformy.

 10. W trakcie Finałów Mistrzostw Mechaników organizator zapewnia wszelkie niezbędne środki techniczne do wzięcia udziału w Wydarzeniach.

 11. Na Finały Mistrzostw Mechaników każdy Uczestnik musi się stawić osobiście wraz z dowodem tożsamości/ legitymacją szkolną pozwalającą zweryfikować Uczestnika. Identyfikacja odbywa się podczas rejestracji w miejscu odbywania się Finałów.

 

§4 Postanowienia końcowe

 1. Zapisując się do Kategorii Młodego Mechanika Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, który stanowi integralną część regulaminu Mistrzostw Mechaników.

 2. We wszelkich niewyjaśnionych kwestiach należy się odwoływać do regulaminu Mistrzostw Mechaników.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą dostępne na Portalu. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu przed dniem ich wejścia w życie.

Kategorie Mistrzostw Mechaników

UWAGA

Rejestracja uczestników XII Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników 2023 rozpocznie się dnia 16.01.2023.

Zapraszamy

 • V8 Team sp. z.o.o.

 • ul. Czarna Droga 1
 • 85-220 Bydgoszcz
 • NIP 5540308537
 • REGON 002481430
 • Kontakt

 • biuro@v8team.pl
 • 52 322 64 84
 • 603 888 111
 • 603 523 888
 • 788 857 180

Aktualności kategorie

Najnowsze galerie

Najnowsze filmy