Regulamin: XIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników 2024

§1 Postanowienia wstępne

  1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania i zawierania umów za pośrednictwem portalu Mistrzostwa Mechaników.
  2. Operatorem portalu jest V8 TEAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Bydgoszczy (85-220), ul. Czarna Droga 1, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000203250, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5540308537, REGON: 002481430, kapitał zakładowy 25 000 zł
  3. Poniższe pojęcia w dalszej części niniejszego regulaminu oraz wszystkich regulaminów regulujących Mistrzostwa Mechaników należy rozumieć następująco:
 • Konto – prowadzony dla Użytkownika pod indywidualnym loginem i zabezpieczony hasłem, zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika
 • Operator/Usługodawca – V8 Team spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Użytkownik – osoba fizyczna zarejestrowana w Portalu poprzez założenie Konta
 • Opiekun – Użytkownik posiadający konto z funkcjonalnościami opisanymi w §2 pkt 1 ppkt b
 • Uczestnik – Użytkownik posiadający Konto w Portalu zapisany do wydarzenia, szkolenia lub innej formy aktywności na Portalu
 • Profil – funkcjonalność opisana w §4
  1. Z Operatorem można się skontaktować za pośrednictwem następujących danych:
 • pod adresem korespondencyjnym: Bydgoszcz, 85-220, ul. Czarna Droga 1

 

§2 Ogólne zasady korzystania z Portalu oraz Konta

  1. Portal umożliwia założenie dwóch rodzajów kont, różniących się w zakresie funkcjonalności:
 • Konto Uczestnika – z dostępem do funkcji: przeglądanie, edytowanie i uzupełnianie profilu użytkownika, przeglądanie listy wydarzeń, utworzenie drużyny, uczestnictwo w wydarzeniu, wypełnienie testy przypisanego do wydarzenia, uzupełnienia ankiet
 • Konto opiekuna – z dostępem do funkcji: przeglądanie, edytowanie i uzupełnianie profilu użytkownika, przeglądanie listy wydarzeń, utworzenie drużyny, uczestnictwo w wydarzeniu, wypełnienie testy przypisanego do wydarzenia, uzupełnienia ankiet.
 1. Warunkiem założenia Konta Uczestnika jest rozpoczęcie przez Użytkownika nauki co najmniej w szkole podstawowej lub wyżej.
 2. Warunkiem założenia Konta Opiekuna jest posiadanie w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej i pomaturalnej statusu nauczyciela lub opiekuna praktyk. 
 3. Konto na Portalu mogą posiadać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody opiekuna prawnego.
 4. Do założenia Konta niezbędne jest podanie prawdziwych danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz ustanowienia hasła. 
 5. Rejestracja Konta jest równoważna z zapoznaniem się z Regulaminem oraz zasadami przetwarzania danych osobowych i ich akceptacją, a także – w przypadku osób niepełnoletnich uzyskania uprzedniej zgody przez opiekuna prawnego.
 6. Operator zastrzega możliwość żądania od Uczestników niepełnoletnich dostarczenia skanu lub oryginału oświadczenia opiekuna prawnego w przedmiocie wyrażenia zgody na rejestracje i udział w Mistrzostwach Mechaników oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku braku przesłania oświadczenia przez Uczestnika, operator może odmówić udziału w Mistrzostwach Mechaników, a także  zablokować i usunąć Konto.
 7. Rejestracja Konta i jego aktywacja, jest równoznaczna z zawarciem pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem umowy o korzystanie z Portalu na czas nieokreślony.
 8. Funkcjonalności Konta zostają wyłączone lub ograniczone w sposób określony przez Operatora, do czasu uzupełnienia przez Użytkownika Profilu.
 9. W przypadku powzięcia wątpliwości co do spełniania przez Użytkowników wymagań koniecznych do założenia Konta lub jego określonego typu, Operator ma prawo wezwać Użytkownika do wykazania spełniania tychże wymagań i w całości lub częściowo zawiesić funkcjonalności Konta.
 10. Użytkownicy mają zakaz zamieszczania na Portalu treści bezprawnych oraz zakłócających korzystanie z Portalu przez innych Użytkowników. W przypadku ujawnienia takiej działalności Operator ma prawo do czasowego lub permanentnego zablokowania Konta Użytkownika, a także usunięcia tego konta w szczególnych przypadkach.

 

§3 Wymagania techniczne i bezpieczeństwo

 1. Korzystanie z Portalu wymaga posiadania odpowiedniego urządzenia  (np. komputera stacjonarnego, smartfona, laptopa lub tabletu) z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w zaktualizowaną do najnowszej wersji przeglądarkę internetową z włączoną obsługą plików cookies oraz javascript.
 2. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się ze specyficznymi zagrożeniami, takimi jak:
  1. próby nielegalnego pozyskania danych Użytkownika lub wyłudzenia od niego pieniędzy poprzez podszywanie się pod Operatora,
  2. nieautoryzowane przechwytywanie komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem.
 3. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia zagrożeń, o których mowa w ust. 2, Operator stosuje zabezpieczenia, a w szczególności certyfikat SSL, który zapewnia szyfrowanie komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem za pośrednictwem Portalu, a także umożliwia Użytkownikowi weryfikację tożsamości Operatora.
 4. Aby zwiększyć swój poziom bezpieczeństwa Użytkownik powinien w szczególności:
  1. Uważnie weryfikować, czy na pewno znajduje się on w Portalu (weryfikując adres wpisany w przeglądarce pod kątem literówek oraz zwracając uwagę na zieloną „kłódeczkę” w pasku adresu strony), a nie na stronie będącą jego imitacją,
  2. Korzystać wyłącznie ze urządzeń techniki informatycznej zabezpieczonych programem antywirusowym oraz tzw. firewallem.
  3. Posiadać unikalne (nie używane nigdy wcześniej w innych systemach) silne hasło.

 

§4 Profil

 1. Profil jest częścią interfejsu Użytkownika, umożliwiającą podanie przez Użytkownika danych dotyczących jego osoby, służących do:
  1. weryfikacji spełniania przez niego wymogów niezbędnych do rejestracji poprzez założenie Konta,
  2. dostosowania materiałów dostępnych w Portalu pod jego potrzeby,
  3. prezentacji informacji o Użytkowniku innym użytkownikom Portalu, w celu realizacji społecznościowych funkcji Portalu.
 2. Profil umożliwia zarządzanie widocznością dla innych użytkowników, danym w nim dostępnych.
 3. Do czasu wypełnienia przez Użytkownika informacji podanych jako obowiązkowe, funkcjonalności Portalu są dla niego ograniczone do modułu Ankiet.
 4. Użytkownik zobowiązany jest podawać w Profilu wyłącznie prawdziwe dane.

 

§5 Wydarzenia

 1. Operator udostępnia Użytkownikom funkcjonalność tzw. wydarzeń, będących ograniczonym czasowo rodzajem konkursu, polegających na wykonywaniu zadań weryfikujących wiedzę z zakresu objętego tematyką Portalu i wzajemnym współzawodnictwie Uczestników/Zespołów. 
 2. Operator każdorazowo określa zasady wydarzenia w regulaminie, który podaje do wiadomości Użytkowników. Regulamin określa zasady wydarzenia w szczególności:
  1. wymogi stawiane Użytkownikom, którzy chcą wziąć udział w wydarzeniu,
  2. termin i sposób zgłoszeń do udziału w wydarzeniu,
  3. etapy wydarzenia i rodzaj zadań, które mają w ich ramach wykonać uczestnicy,
  4. sposób wyłaniania zwycięzców.
 3. Regulamin danego Wydarzenia może przewidywać konieczność uczestnictwa w tzw. drużynach tj. zespołach składających się z co najmniej dwóch Użytkowników, a także konieczność udziału w drużynie Opiekuna.

 

§6 Szkolenia

 1. Szkolenia mogą być organizowane:
  1. w formie e-learningu tj. w postaci materiałów edukacyjnych przeznaczonych do samodzielnego przerobienia przez Uczniów lub Opiekunów w czasie przez nich wybranym,
  2. w formie webinarów tj. transmisji on-line zajęć w czasie określonym przez Organizatora, z możliwością interakcji pomiędzy prowadzącym a Uczestnikami/Opiekunami.
  3. powiązane z wydarzeniami organizowanymi w formie konkursów.
 2. Przy każdym szkoleniu Operator określa grupę docelową.
 3. W szkoleniach mogą brać udział zarówno Uczniowie jak i Opiekunowie – w zależności od określonej przez Operatora grupy docelowej.
 4. Osoba posiadająca konto Użytkownika ze statusem Uczestnika lub Opiekuna może wziąć udział w szkoleniu przeznaczonym dla odpowiedniej grupy, po wcześniejszym zarejestrowaniu się za pomocą Portalu. Osoba, która zarejestruje się na szkolenie jest zwana “Uczestnikiem” w zakresie danego szkolenia.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego logowania się na szkolenie, nie później jednak niż w ciągu 15 minut od ich rozpoczęcia. Prowadzący ma prawo odmówić uczestnictwa w zajęciach osobom spóźnionym.
 6. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania poleceń porządkowych prowadzącego.
 7. Uczestnikowi zakazuje się naruszania porządku szkolenia w szczególności poprzez:
  1. używanie wulgarnego słownictwa za pomocą mikrofonu lub formie czatu,
  2. przerywanie wypowiedzi prowadzącego lub innych Uczestników,
  3. pokazywanie za pomocą kamery lub w trybie udostępniania ekranu treści niestosownych lub niezwiązanych z tematyką zajęć,
  4. publikowanie w jakiejkolwiek formie treści niezwiązanych z tematyką szkolenia w taki sposób, iż są widoczne dla prowadzącego lub innych uczestników.
 8. W przypadku naruszenia zasad, o których mowa w ust. 6-7, po bezskutecznym ustnym upomnieniu, prowadzący ma prawo, wedle swojego wyboru, usunąć Uczestnika ze szkolenia, a także wyłączyć mu mikrofon lub kamerę. Prowadzący informuje o zaistniałym fakcie Operatora Portalu, który podejmuje dalsze decyzje w sprawie Użytkownika.
 9. W przypadku rażącego naruszenia ogólnoobowiującej kultury społecznej, Operator ma prawo wypowiedzieć Uczestnikowi umowę o korzystanie z Portalu ze skutkiem natychmiastowym.
 10. W przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w pkt. 9 decyzja Operatora jest decyzją ostateczną podlegającą odwołaniu na zasadach ogólnych Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 11. Operator może odwołać szkolenie z przyczyn losowych dotyczących prowadzącego, informując Uczestników jednocześnie ma obowiązek ustalenia nowego terminu zajęć.

 

§7 Moduł egzaminacyjny i dziennik

 1. Operator udostępnia moduł egzaminacyjny. Umożliwia on tworzenie, przez zarejestrowanych Opiekunów, własnych testów wiedzy lub testów na podstawie pytań dostępnych w bazie Portalu. Test może udostępnić zarejestrowanym Uczestnikom.
 2. W ramach modułu egzaminacyjnego, Operator udostępnia funkcję Dziennika służącą do informowania Uczestnika przez Opiekuna o wynikach testu, a także przeglądanie ocen z innych testów.

 

§8 System powiadomień

 1. Operator udostępnia system powiadomień w formie automatycznych powiadomień portalu. Do formy powiadomień należą wiadomości e-mail, SMS, połączenia głosowe etc. dotyczące informacji funkcjonowania portalu, obecnych i przyszłych wydarzeń oraz szkoleń.
 2. Użytkownik ma możliwość, w ustawieniach portalu, konfigurowania formy powiadomień oraz ich tematyki.

 

§9 Odpłatność

 1. Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne.

 

§10 Postępowanie reklamacyjne

  1. Reklamacje z tytułu nienależytej realizacji usług świadczonych przez Operatora, należy zgłaszać w następujący sposób:
   1. na adres korespondencyjny: Bydgoszcz, 85-220, ul. Czarna Droga 1 biuro@v8team.pl
   2. na adres poczty elektronicznej: biuro@v8team.pl
 • za pomocą portalu
 1. Operator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, zaś gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Użytkownika o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji
 2. W reklamacji należy podać dane Użytkownika umożliwiające realizację reklamacji, opis wadliwości świadczonych usług, a także informację o żądaniu reklamacyjnym.

 

§11 Rozwiązanie umowy

 1. Użytkownik może w każdej chwili może rozwiązać umowę o korzystanie z Portalu, dokonując usunięcia Konta. Usunięcie Konta wiąże się z ustaniem wszelkich uprawnień powiązanych z Kontem, oraz rezygnację z udziału w Wydarzeniach i Szkoleniach, co nie wiąże się z prawem do rekompensaty.
 2. Operator może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o korzystanie z Portalu z miesięcznym terminem wypowiedzenia
 3. Operator może rozwiązać z Użytkownikiem umowę o korzystanie z Portalu ze skutkiem natychmiastowym, gdy pomimo uprzedniego wezwania go przez Operatora do zaprzestania określonych działań lub zaniechań naruszających postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego, kontynuuje wskazane w wezwaniu działania.
 4. Za porozumieniem stron Operator może rozwiązać umowę z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym – na przykład w przypadku utraty danych logowania i odzyskiwania hasła przez Użytkownika.

 

§12 Własność intelektualna

 1. Zawartość Portalu stanowi przedmiot praw wyłącznych Operatora lub podmiotów trzecich i podlega ochronie prawnej.
 2. Korzystanie z zawartości Portalu oraz z materiałów udostępnianych przez Użytkownika możliwa jest tylko w zakresie użytku osobistego.
 3. Użytkownik udziela Operatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na czas nieokreślony do wszystkich treści umieszczanych przez niego w Portalu, na wszystkich znanych w chwili ich ustalenia polach eksploatacji, a w szczególności następujących stosowania, wykorzystywania, wprowadzania go do obrotu, druku, sprzedaży, dzierżawy, użyczenia, najmu, wyświetlania, używania, przechowywania, przystosowania, modyfikowania, zmieniania, tłumaczenia, rozpowszechniania w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, optymalizowania, publicznego wystawiania i udostępniania, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania, reemitowania, udostępniania w sieci internetowej, telewizji cyfrowej, instalacji, zapisu na dowolnym nośniku, zapisywania i kopiowania przez sprzęt cyfrowy i analogowy, przetwarzania, reprodukcji, użycia w znaku towarowym, wprowadzania do pamięci komputera lub sieci komputerowej, rozpowszechniania ich fragmentów, użycia w reklamie Operatora, jak i osób trzecich, trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, emisję na zamówienie, zwielokrotnianie go na płytach CD, DVD, blue-ray, pamięciach masowych komputera, pamięciach flash.

 

§13 Rozstrzyganie sporów

 1. Wszelkie spory rozstrzygane na tle Regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, Strony mogą wytoczyć powództwo w szczególności przed sądem właściwym:
  1. według miejsca zamieszkania pozwanego,
  2. według siedziby zakładu głównego lub oddziału Operatora, jeżeli dochodzone roszczenie ma związek z tym oddziałem,
  3. według miejsca wykonania umowy.
 2. W wypadku zaistnienia sporu pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem, Użytkownik ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, a w szczególności:
  1. z mediacji prowadzonej przez Inspekcję Handlową,
  2. ze Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu z Użytkownikiem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§14 Zmiany regulaminu

 1. Operator może dokonać zmiany Regulaminu.
 2. Nowe brzmienie Regulaminu obowiązuje z chwilą jego publikacji.
 3. Zmiana Regulaminu nie może prowadzić do pogorszenia sytuacji Użytkownika, w sytuacji korzystania z usług odpłatnych, za okres już opłacony. W zakresie, w jakim miałoby to nastąpić, do tego Użytkownika i w/w usługi, aż do zakończenia uprzednio opłaconego okresu, stosuje się poprzednie brzmienie Regulaminu.

Kategorie Mistrzostw Mechaników

AKCJE SPECJALNE

FINAŁ | WYNIKI | kategoria: Młody Mechanik

Młody Mechanik Młody Mechanik 2023 finał/wyniki w formacie PDF: link

FINAŁ | WYNIKI | kategoria: Młody Mechanik Maszyn Rolniczych

Młody Mechanik Maszyn Rolniczych Młody Mechanik Maszyn Rolniczych 2023 finał/wyniki w formacie PDF: link

FINAŁ | WYNIKI | kategoria: Młody Mechanik Motocyklowy

Młody Mechanik Motocyklowy Młody Mechanik Maszyn Motocyklowy 2023 finał/wyniki w formacie PDF: link

FINAŁ | WYNIKI | kategoria: Elektromobilni

Elektromobilni ELEKTROMOBILNI 2023 finał/wyniki w formacie PDF: link

FINAŁ | WYNIKI | kategoria: Młody Mechanik Pojazdów Ciężarowych

Młody Mechanik Pojazdow Ciezarowych Młody Mechanik Pojazdów Ciężarowych 2023 finał/wyniki w formacie PDF: link

FINAŁ | WYNIKI | kategoria: Młody Lakiernik

Młody Lakiernik Młody Lakiernik 2023 finał/wyniki w formacie PDF: link

FINAŁ | WYNIKI | kategoria: Mechanik Zawodowy

Mechanik Zawodowy Mechanik Zawodowy 2023 finał/wyniki w formacie PDF: link
 • Organizatorzy

 • Patronat honorowy

 • Patronat honorowy

 • Patronat honorowy

 • Partner Strategiczny

 • Partner Edukacyjny

 • Partnerzy

 • Partnerzy

 • Partnerzy

 • Partnerzy

 • Partnerzy

 • Partnerzy

 • Partnerzy

 • Partnerzy

 • V8 Team sp. z.o.o.

 • ul. Czarna Droga 1
 • 85-220 Bydgoszcz
 • NIP 5540308537
 • REGON 002481430

Aktualności kategorie

Najnowsze galerie

Najnowsze filmy