XIII Ogólnopolskie
MISTRZOSTWA MECHANIKÓW
04-06/04/2024
POZNAŃ MOTOR SHOW

Regulamin: XII Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników 2023

§1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady organizacji oraz warunki uczestnictwa w XII Ogólnopolskich Mistrzostwach Mechaników 2023,

 2. Organizator – spółka V8 Team Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Czarna Droga 1, 85-220 Bydgoszcz zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wydział KRS, pod numerem 0000203250. Współorganizatorem Wydarzenia są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań,

 3. Mistrzostwa Mechaników / Mistrzostwa – niniejsze wydarzenie – XII Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników 2023 wraz z wydarzeniami pochodnymi, które opisują odrębne regulaminy stanowiące integralną część niniejszego regulaminu

 4. Wydarzenie – wewnętrzna część Mistrzostw Mechaników będąca konkursem w danej kategorii tematycznej 

 5. Portal – Strona internetowa prowadzona pod adresem  https://akademiamlodegomechanika.pl/ zawierająca część informacyjną jak i również część aplikacyjną do obsługi Mistrzostw zwaną również “Aplikacją” lub “Platformą Edukacyjną”

 6. Uczestnik – osoba spełniająca wszystkie warunki określone w Regulaminie, która przystąpiła do jednego z Wydarzeń po dokonaniu rejestracji i utworzeniu konta na Portalu,

 7. Czas Trwania Mistrzostw – okres od dnia 16 stycznia 2023 roku (rozpoczęcie zapisów) do dnia 1 kwietnia 2023 roku (zakończenie Finałów)

 8. Czas Trwania Wydarzenia – czas trwania wydarzenia jest tożsamy z czasem trwania Mistrzostw

 9. Finał – drugi etap Wydarzeń, podczas którego spośród Uczestników zostaną wyłonione osoby, które otrzymają nagrody. Finał odbędzie się w dniach 30.03-1.04 2023 roku w Poznaniu podczas wydarzenia Poznań Motor Show w formule stacjonarnej, na terenie MTP w Poznaniu. Dokładna formuła Finału ustalona zostanie do 10 marca 2023 roku i zostanie ogłoszona po opublikowaniu wyników Półfinałów.

 10. Półfinał – etap polegający na wypełnieniu przez Uczestników Testu zgodnie z zadaniami określonymi w Regulaminie

 11. Test – zestaw pytań, zadań sprawdzających wiedzę Uczestników, który Uczestnicy są zobowiązani rozwiązań w trakcie Półfinału.

 12. Sponsor/Sponsorzy – podmiot/podmioty, które współpracują z Organizatorem w ramach organizacji Mistrzostw i są fundatorami nagrody/nagród.

 13. Kategoria – kategoria konkursowa Mistrzostw Mechaników.

 14. Kategoria wiekowa – przedział wiekowy w jakim znajduje się Uczestnik. Na Mistrzostwach Mechaników wyróżniamy dwie kategorie wiekowe:

  1. Szkoły Ponadpodstawowe – dla uczniów szkół ponadpodstawowych – licea, technika, szkoły zawodowe etc.

  2. Dorośli zawodowcy – mechanicy zawodowi pracujący w dowolnym zawodzie związanym z mechaniką pojazdów.

 15. Akcja Specjalna – forma wewnętrznego konkursu, w ramach którego wyłaniana jest jedna  “Zielona Karta” (najlepsza drużyna), która zostaje zakwalifikowana do finałów, bez względu na wynik testu podstawowego w danej kategorii Mistrzostw Mechaników

 

§2 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji oraz warunki i zakres uczestnictwa w XII Ogólnopolskich Mistrzostwach Mechaników.

 2. Wydarzenia w ramach Mistrzostw Mechaników polegają na sprawdzeniu umiejętności i wiedzy Uczestników, a ich celem jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych specjalistów branży mechanicznej w Polsce oraz promocja dobrych praktyk stosowanych w pracy ww. grupy.

 3. Wydarzenia są przeprowadzane na podstawie zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.

 4. Mistrzostwa Mechaników  podzielone są na trzy etapy:

  1. Etap pierwszy – Eliminacje Mistrzostw Mechaników , który trwa od 16.01 do 10.04.2023 – wewnętrzny wybór reprezentantów na Uczestników do Półfinałów Mistrzostw Mechaników.

  2. Etap drugi – Półfinały  Mistrzostw Mechaników, które zostaną przeprowadzony w dniu 10 marca 2023 r. o godzinie 12:00, który odbędzie się za pomocą Portalu www.mistrzostwamechaników.pl

  3. Etap trzeci – Finały  Mistrzostw Mechaników, który trwa od  30.03 do 2.04 2023 r. – w formie stacjonarnej podczas Poznań Motor Show 2023. Dokłada formułą finałów zostanie podana na Portalu po ogłoszeniu wyników półfinałów.

 5. Informacje na temat Wydarzenia oraz treść Regulaminu, będą udostępnione na Portalu.

 6. Na pisemną prośbę osoby zainteresowanej udziałem w Wydarzeniu lub na prośbę Uczestnika, Organizator może przesłać tekst niniejszego Regulaminu pocztą, pod warunkiem przesłania na adres: V8 Team Sp. z o.o. ul. Czarna Droga 1, 85-220 Bydgoszcz, zaadresowanej koperty zwrotnej z dopiskiem „Regulamin  Mistrzostw Mechaników” wraz ze znaczkiem pocztowym.

 7. Udział w Wydarzeniu jest całkowicie dobrowolny, jak również bezpłatny – Uczestnik  Mistrzostw Mechaników nie musi dokonywać jakichkolwiek płatności na rzecz Organizatora z jakiegokolwiek tytułu.

 

§3 Uczestnictwo

 1. Uczestnikami Mistrzostw Mechaników są osoby ze wskazanych kategorii wiekowych, uczący się, studiujące lub pracujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w roku szkolnym/akademickim 2022/2023.

 2. Z uczestnictwa w Wydarzeniach  Mistrzostw Mechaników wyłączeni są:

  1. pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin,

  2. osoby (w tym podmioty trzecie) współpracujące z Organizatorem przy organizacji Mistrzostw IT oraz Mistrzostw Mechaników.

 3. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby, pozostające w stosunku przysposobienia.

 4. Przez pracowników rozumie się także osoby, z którymi nawiązany został stosunek cywilnoprawny na podstawie jakiejkolwiek umowy cywilnoprawnej.

 5. W przypadku Uczestników, którzy w momencie przystąpienia do Mistrzostw są niepełnoletni, udział w Mistrzostwach Mechaników jest możliwy po wyrażeniu zgody na ich udział oraz przetwarzaniu danych osobowych, przez rodziców lub prawnych opiekunów. Brak uzyskania stosownej zgody może spowodować wykluczenie Uczestnika od udziału w wydarzeniu w trybie natychmiastowym bez otrzymania prawa do nagrody.

 6. Zgłoszenia, które nie spełniły warunków określonych w Regulaminie nie będą brane pod uwagę.

 7. Uczestnik Mistrzostw Mechaników bierze udział w Mistrzostwach Mechaników osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę.

 8. Organizator może dokonać weryfikacji prawa udziału Uczestnika w Mistrzostwach Mechaników w trakcie ich trwania. Uczestnik przed wzięciem udziału w Półfinale lub Finale Mistrzostw Mechaników może być poproszony o okazanie dokumentów poświadczających prawo udziału w Wydarzeniu, w tym okazanie np. legitymacji uczniowskiej lub świadectwa.

 9. Warunkiem koniecznym uczestnictwa jest dokonanie rejestracji uczestnika lub opiekuna – poprzez utworzenie konta w Portalu i zarejestrowanie się na jedno z Wydarzeń przeznaczonych dla danego Uczestnika.

 10. W Wydarzeniach może wziąć udział każdy zarejestrowany Uczestnik (w rozumieniu regulaminu Platformy Mistrzostw Mechaników), zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie danego Wydarzenia  Mistrzostw Mechaników.

 11. Wydarzenia są ściśle powiązane ze wskazanymi kategoriami wiekowymi oraz utworzonymi Dywizjami zgodnie z Regulaminem Mistrzostw Mechaników.

 12. Każdy Uczestnik może wziąć udział w dowolnej liczbie wydarzeń w pierwszym i drugim etapie, natomiast w przypadku zakwalifikowania się do etapu trzeciego – finałów, może wziąć udział tylko w jednym Wydarzeniu.

 

§4 Warunki uczestnictwa

 1. Aby przystąpić do Mistrzostw Uczestnik musi:

  1. Zarejestrować się  przez założenie konta na Portalu https://akademiamlodegomechanika.pl/

  2. Wypełnić:

   1. Dane uczestnika imię, nazwisko, datę urodzenia, województwo, kod pocztowy, miejscowość zamieszkania oraz numer telefonu

   2. Dane szkoły/uczelni: województwo, miejscowość, nazwa oraz profil, na który uczestnik uczęszcza

  3. Zapisać się do wydarzenia w wybranej Kategorii na Platformie edukacyjnej:

   1. Wejść do wybranej Kategorii, jako zespół lub uczestnik indywidualny zgodnie z wymaganiami regulaminowymi

   2. Kliknąć przycisk „Zapisz się”

   3. W przypadku wymogu regulaminowego stworzenia zespołu uczestnik indywidualny nie może brać udziału w wydarzeniu

 2. Niepełnoletni Uczestnicy zobowiązani są uzyskać uprzednią zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Mistrzostwach Mechaników dostarczoną do opiekuna.

 3. Uczestnicy, którzy nie uzupełnią wymaganych danych osobowych oraz nie stworzą Drużyny (jeżeli taki będzie wymóg Organizatora), nie będą mogli wziąć udziału w Półfinale, ani dalej w Finale Mistrzostw Mechaników. 

 4. Półfinał Mistrzostw Mechaników polega na wypełnieniu  przez Uczestnika/Drużynę Testu dostępnego na Platformie edukacyjnej.

 5. Podczas Półfinału Uczestnik/Drużyna podejmuje się  jest uruchomienia testu na Platformie edukacyjnej oraz rozwiązuje zadania opublikowane w dniu 10 marca 2023 roku o godzinie 12:00.

 6. Uczestnik/Drużyna podczas Półfinału ma prawo do jednokrotnej próby rozwiązania Testu. Organizator przyjmuje odpowiedzi Uczestników/Drużyn wyłącznie w dniu ogłoszenia Testu, najpóźniej do godziny 13:30. Wyniki innych prób nie będą brane pod uwagę przez Organizatora.

 7. Podczas rozwiązywania Testu Uczestnikowi zabrania się prowadzenia działań sprzecznych z zasadami współżycia społecznego.

 8. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Wydarzenia, w przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w §4 ust. 6 i 7 niniejszego Regulaminu.

 9. Wyniki Testu uzyskane przez Uczestników/Drużyny zostaną przekazane na adres mailowy podany w Formularzu zgłoszeniowym. Dodatkowo, imiona i nazwiska najlepszych Uczestników/Drużyny zostaną opublikowane na Portalu.

 10. Dane osobowe uczestników Mistrzostw Mechaników i opiekunów uczestników w postaci imienia, nazwiska oraz adresu e-mail będą przetwarzane na potrzeby wydania im cyfrowych certyfikatów (odznak) w systemie Odznaka+ (https://odznakaplus.ibe.edu.pl), stworzonego przez Instytut Badań Edukacyjnych, potwierdzających udział i zdobyte podczas Mistrzostw Mechaników umiejętności oraz wyróżnienia. Przyjęcie przez uczestnika i opiekuna uczestnika wydanej odznaki jest dobrowolne. Wydawcą odznak jest V8 Team sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Czarna Droga 1, 85-220 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000203250, posługująca się numerami NIP 554-030-85-37 oraz REGON 002481430. 

 

§5 Rozstrzygnięcie wydarzeń

 1. Prawidłowy przebieg Wydarzeń nadzorować będą przedstawiciele Organizatora.

 2. Rozstrzygnięcia Półfinału dokona komisja złożona z przedstawicieli Organizatora („Komisja”). Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.

 3. Liczbę finalistów oraz warunki określają regulaminy poszczególnych wydarzeń.

 4. Każdy uczestnik/drużyna może używać wyłącznie jednego urządzenia komputerowego.

 5. Jeżeli kilku Uczestników uzyska taki sam wynik Testu, o zakwalifikowaniu się do Finału decydować będzie szybkość rozwiązania Testu.

 6. W przypadku tego samego wyniku i czasu rozwiązania testu może decydować czas wejścia w test i czas jego zakończenia.

 7. Podczas testu uczestnicy są sprawdzani pod względem uczciwości za pomocą technologii Uczciwy Rozwiązujący. Jeśli wynik danego uczestnika/drużyny będzie poddawał pod wątpliwość postępowanie fair-play uczestnik/drużyna mogą zostać zdyskwalifikowani.

 8. Testy będą dostępne wyłącznie dnia 10.03.2023 r. w godzinach 12:00 – 13:30.

 9. Czas rozwiązania pojedynczego testu jest ograniczony do 30 minut.

 10. Jeżeli dany uczestnik/drużyna dostanie się do finałów w dwóch kategoriach, które pokrywają się czasowo (konflikt wydarzeń finałowych) to zostanie zakwalifikowany do kategorii w której uzyskał lepszy wynik procentowy podczas testów półfinałowych, a w przypadku tego samego wyniku procentowego decyduje czas wejścia w test  – uczestnik/drużyna zostanie zakwalifikowany do finałów w ramach kategorii, w której szybciej podjął się rozwiązywania testu.

 11. W razie wątpliwości co do wyniku ostateczną decyzję podejmuje Komisja.

 12. Warunkiem uczestnictwa w Finale  Mistrzostw Mechaników jest konieczność podpisania oświadczenia uczestnictwa przekazanego przez Organizatora. Oświadczenie należy podpisać na wzorze przesłanym przez Organizatora na adres e-mail wskazany przez Uczestnika/Drużynę.

 13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 powyżej lub wystąpienia jakichkolwiek okoliczności w zakresie braku możliwości udziału w Finale Mistrzostw Mechaników, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika/Drużynę i zaprosić do udziału kolejnego Uczestnika/Drużynę z rozstrzygnięcia Półfinałów Mistrzostw Mechaników. W przypadku wykluczenia członka drużyny zakwalifikowanej do finału następuje dyskwalifikacja drużyny. Ilość osób w drużynie jest definiowana przez regulamin wydarzenia.

 14. Każdy Uczestnik/Drużyna może wziąć udział w dowolnej liczbie Akcji Specjalnych przeznaczonych dla kategorii wiekowej podczas półfinałów online. Zwycięska Drużyna z każdej Akcji Specjalnej otrzymuje tzw. “Zieloną Kartę”, która uprawnia do zakwalifikowania się do finałów Mistrzostw Mechaników w danej kategorii tematycznej po za kolejnością i bez względu na wynik testu podstawowego.

 

§6 Finał

 1. Finał Mistrzostw Mechaników odbędzie się w dniach 30.03 – 1.04 2023 roku podczas Poznań Motor Show w formule stacjonarnej. Dokładna data oraz formuła Finału Mistrzostw Mechaników ustalona zostanie do 10 marca 2023 roku i zostanie ogłoszona po opublikowaniu listy finalistów.

 2. Każdy Finalista otrzyma od Organizatora informację o dokładnym miejscu i czasie Finału Mistrzostw Mechaników.

 3. Finał Mistrzostw Mechaników polega na wykonaniu zadań przygotowanych przez Organizatora. 

 4. O zwycięstwie w Mistrzostwach decyduje suma zdobytych punktów w poszczególnych zadaniach przydzielonych do wskazanych Kategorii. W przypadku uzyskania identycznej sumy punktów przez Uczestników/Drużyny, decyduje sumaryczny czas wykonania wszystkich zadań a także osobista obecność podczas gali wręczenia nagród.

 5. Każdy uczestnik ma obowiązek zarejestrować się w aplikacji do odczytywania QR kodów dostarczonej przez organizatora lub partnera podczas rejestracji w biurze zawodów.

 6. Każdy zespół ma obowiązek skanować kody QR za pomocą aplikacji wymienionej w §6 pkt. 5 na każdym stanowisku, w którym realizuje zadania finałowe.

 

§7 Wydanie nagród

 1. Informacje na temat nagród wraz z informacjami o Sponsorze/Sponsorach nagrody/nagród zostaną opublikowane na Portalu.

 2. Wyniki Finału Mistrzostw Mechaników podane zostaną na Stronie Internetowej www.mistrzostwait.com, poprzez zamieszczenie imienia i nazwiska Uczestników/Zespołów.

 3. Nagroda Główna oraz nagrody I i II stopnia zostaną wręczone Uczestnikowi/Zespołowi za potwierdzeniem odbioru przez przedstawiciela Organizatora bezpośrednio po zakończeniu Finału Mistrzostw Mechaników lub też wysłane pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany przez Uczestnika/Drużynę w Formularzu w terminie 10 dni roboczych od dnia ich przyznania.

 4. Nagrody zostaną przyznane wyłącznie Uczestnikom obecnym na gali wręczenia nagród podczas Finału Mistrzostw Mechaników.

 5. Uczestnicy/Zespoły nie ponoszą kosztów dostarczenia nagród.

 6. Odpowiedzialność za przekazanie i wręczenie nagrody/nagród Uczestnikom a także za wszelkie kwestie związane z nagrodą/nagrodami, w tym ewentualne rozpatrywanie reklamacji ponosi Sponsor, który ufundował daną nagrodę.

 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kwestie związane z nagrodami.

 8. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na świadczenia pieniężne.

 

§8 Zasady opodatkowania

 1. Nagrody konkursowe zostaną wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 2021.1128 z późn. zm.).

 2. W przypadku, kiedy zgodnie z obowiązującymi przepisami, powstanie obowiązek pobrania od Uczestników podatku dochodowego od osób fizycznych, nagroda składać się będzie wówczas z nagrody rzeczowej oraz z nagrody pieniężnej w wysokości 11,11% wartości przyznanej danemu Uczestnikowi Nagrody. Przed wydaniem Nagród, Sponsor potrąci nagrodę pieniężną i odprowadzi ją do właściwego urzędu skarbowego na poczet 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. 

 

§9 Tryb składania reklamacji

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Mistrzostw Mechaników, Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Mistrzostw Mechaników oraz w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników Mistrzostw Mechaników na adres: V8 Team Sp. z o.o., ul. Czarna Droga 1, 85-220 Bydgoszcz lub na adres e-mail biuro@v8team.pl O zachowaniu terminu do składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje nie zawierające tych danych, nieczytelne lub złożone po terminie określonym w ust. 1 powyżej nie będą rozpatrywane.

 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 3 miesięcy od dnia ich otrzymania przez Organizatora.W szczególnie uzasadnionych przypadkach, ze względu na skomplikowanie i zawiłość sprawy, Organizator, zastrzega sobie przedłużenie rozpatrzenia reklamacji do 6 miesięcy. Warunkiem przedłużenia rozpatrzenia reklamacji jest poinformowanie o tym osobę składającą reklamację.

 4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.

 5. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji przekazywane będą osobie składającej reklamację, w formie pisemnej na podany przez nią adres.

 6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Mistrzostwami będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny. 

 7. kierowanie przez Uczestnika sprawy na drogę sądową jest dopuszczalne po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej, o której mowa powyżej

 8. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i opublikowanymi na Portalu zmianami Regulaminu. 

 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 stycznia 2023 roku

 

§10 Zmiany w regulaminie i niemożność odebrania nagrody

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą dostępne na Portalu. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu przed dniem ich wejścia w życie.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

Kategorie Mistrzostw Mechaników

AKCJE SPECJALNE

FINAŁ | WYNIKI | kategoria: Młody Mechanik

Młody Mechanik
Młody Mechanik 2023 finał/wyniki w formacie PDF: link

FINAŁ | WYNIKI | kategoria: Młody Mechanik Maszyn Rolniczych

Młody Mechanik Maszyn Rolniczych
Młody Mechanik Maszyn Rolniczych 2023 finał/wyniki w formacie PDF: link

FINAŁ | WYNIKI | kategoria: Młody Mechanik Motocyklowy

Młody Mechanik Motocyklowy
Młody Mechanik Maszyn Motocyklowy 2023 finał/wyniki w formacie PDF: link

FINAŁ | WYNIKI | kategoria: Elektromobilni

Elektromobilni
ELEKTROMOBILNI 2023 finał/wyniki w formacie PDF: link

FINAŁ | WYNIKI | kategoria: Młody Mechanik Pojazdów Ciężarowych

Młody Mechanik Pojazdow Ciezarowych
Młody Mechanik Pojazdów Ciężarowych 2023 finał/wyniki w formacie PDF: link

FINAŁ | WYNIKI | kategoria: Młody Lakiernik

Młody Lakiernik
Młody Lakiernik 2023 finał/wyniki w formacie PDF: link

FINAŁ | WYNIKI | kategoria: Mechanik Zawodowy

Mechanik Zawodowy
Mechanik Zawodowy 2023 finał/wyniki w formacie PDF: link
 • V8 Team sp. z.o.o.

 • ul. Czarna Droga 1
 • 85-220 Bydgoszcz
 • NIP 5540308537
 • REGON 002481430

Aktualności kategorie

Najnowsze galerie

Najnowsze filmy